Erasmus+ Akcja KA1

Lepsza szkoła – lepsza przyszłość.
Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu

INFORMACJE PODSTAWOWE

Projekt „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” w ramach europejskiego programu Erasmus+ (sektor: Edukacja szkolna/ akcja: Mobilność kadry edukacji szkolnej) realizowany jest w naszej szkole od 1 czerwca 2018 roku. Zakończy się 31 maja 2020 roku. Łączny czas trwania projektu: 24 miesiące

Finansuje go Unia Europejska we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu.

Wartość projektu: 31 243 euro.

Projekt został opracowany przez Bogumiłę Jankowską, Joanną Kazimierczak i Małgorzatę Sokołowską. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Sokołowska.

CELE PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie językowych, informatycznych i kulturowych kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 tak, aby podniosła się jakość nauczania w placówce i skorzystali na tym uczniowie naszej szkoły.

Zakładamy, że poznanie przez nauczycieli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w skrócie: TIK) pozwoli na unowocześnienie ich warsztatu pracy, co z kolei przełoży się na efektywność nauczania. Dzięki TIK lekcje staną się ciekawsze, bo angażujące zmysł wzroku. Łatwiej będzie poszerzyć treści nauczania i uatrakcyjnić jego formy (np. o błyskawiczne powtórki, ćwiczenia, quizy). Wreszcie – łatwiejsze i szybsze stanie się sprawdzanie wiedzy przez nauczyciela, co oznacza oszczędność czasu i natychmiastowość informacji zwrotnej dla ucznia.

Zakładamy również, że zmniejszy się dystans technologiczny między nauczycielami pracującymi tradycyjnymi metodami a młodzieżą oswojoną i zżytą ze środowiskiem cyfrowym.

Ponadto projekt pozwoli polepszyć znajomość języka angielskiego u nauczycieli tak, aby kadra miała stały dostęp do obcojęzycznych zasobów dydaktycznych (np. w Internecie) i szerzej rozwijała kontakty szkoły z partnerami zagranicznymi.

OPIS MOBILNOŚCI

Aby zrealizować postawione cele (zgodne z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły na lata 2018-2022), projekt zakłada 3 mobilności dla grupy 17 nauczycieli, tj.:

  • 7-dniowy kurs TIK w języku angielskim dla 13 osób różnych specjalności w renomowanej szkole Smart Solutions Ltd. na Malcie;

W trakcie kursu nauczyciele będą doskonalić znajomość języka w kraju anglojęzycznym w różnych sytuacjach komunikacyjnych, polepszać umiejętność współpracy w zespole i poznawać kulturę kraju – gospodarza mobilności.

  • mobilność typu job shadowing dla 2 nauczycielek języka francuskiego w Istituto di Istruzione Superiore Norberto Turriziani we Frosinone we Włoszech;

  • mobilność typu job shadowing dla 2 nauczycieli języka angielskiego w Liceum Les Rimains w Saint-Malo we Francji.

Z kolei mobilności Job shadowing odpowiedzą na potrzeby nauczycieli języka francuskiego i angielskiego związane z pracą z uczniem zdolnym. Posłużą wymianie doświadczeń zawodowych z partnerami zagranicznymi i zapoczątkowaniu kontaktów dwustronnych. Przede wszystkim jednak mają przynieść wzrost efektywności uczenia się młodzieży językowo najzdolniejszej w takich obszarach, jak słuchanie i wymowa. Nasi nauczyciele języków obcych, dzięki obserwacji na miejscu i na żywo pracy zagranicznych kolegów po fachu, zdobędą z pierwszej ręki informacje na temat nowoczesnych i skutecznych metod nauczania języka w szkołach europejskich.

PRZED MOBILNOŚCIAMI [PRZYGOTOWANIA]

Dla zapewnienia najwyższej jakości mobilności projektowe zostaną poprzedzone następującymi działaniami:

  • 30-godzinnym kursem języka angielskiego realizowanym we współpracy z Centrum Językowym POINT w Raciborzu;

  • 4-godzinnym kursem przygotowania kulturowego na temat kraju, w którym będzie się odbywało szkolenie informatyczne. Spotkanie poprowadzi pracownik Ambasady Malty w Polsce. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o tradycjach, historii i kulturze Malty oraz zapoznają się ze śródziemnomorską specyfiką wyspy;

  • 4-godzinne kursy przygotowania kulturowego dotyczące Włoch i Francji, tj. krajów, w których będą się odbywały obserwacje typu job shadowing, przygotowane i prowadzone przez Centro Italiano di Cultura w Bielsku Białej oraz Pana Marca Bonnetin z Francji;

  • przygotowanie do tematyki kursu poprzez wewnątrzszkolne kształcenie z podstaw technologii informatycznych w ramach szkoleń rad pedagogicznych w II semestrze 2018 r.;

  • 2 spotkania informacyjne z koordynatorem projektu związane z omówieniem warunków uczestnictwa, wymagań stawianych, organizacją podróży, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, potrzebami w okresie pobytu za granicą w celu zminimalizowania ryzyka nieszczęśliwych wypadków w trakcie mobilności.

PO MOBILNOŚCIACH [EFEKTY]

Pierwszym efektem mobilności będzie cykl zajęć otwartych z wykorzystaniem poznanych TIK dla nauczycieli macierzystej szkoły, którzy nie brali udziału w projekcie. Chodzić w nich będzie o dzielenie się wiedzą i nowo nabytymi umiejętnościami, a także o spopularyzowanie idei projektów typu Erasmus czy eTwinnning.

Rezultaty projektu będą upowszechnianie poprzez regularne publikowanie informacji z jego przebiegu w lokalnych mediach, na stronie szkoły i jej profilach społecznościowych.

Uczestnicy mobilności wdrożą nabyte umiejętności w realizację projektów interdyscyplinarnych w programie eTwinning.

Zasadniczym efektem mobilności będzie wzbogacenie lekcji z wielu przedmiotów o narzędzia TIK. Dotyczy to porządkowania, wzbogacania treści lekcji (w oparciu o fotografie, urywki filmów, urywki wywiadów, definicje, konkluzje, cytaty, plakaty, mapy, wykresy), rekapitulowania i utrwalania wiedzy (np. w formie quizów, minitestów, krzyżówek itp.), sprawdzania wiedzy.

Ponadto powstanie zalążek nowoczesnej otwartej bazy dydaktycznej (chodzi o tworzenie, udostępnianie i archiwizowanie w chmurze: ćwiczeń, testów, sprawdzianów, arkuszy maturalnych, filmów poglądowych, komiksów, fotohistoryjek, podkastów, tutoriali, filmów z eksperymentów).

Wydarzeniem podsumowującym działania nauczycieli i efekty tych działań będzie seminarium promujące projekty europejskie, w tym dotyczące mobilności, wraz z sesją posterową dla mieszkańców Raciborza i okolic, drugim zaś – gra miejska w języku angielskim dla lokalnej społeczności. Oba wydarzenia będą okazją do promocji poza murami szkoły idei projektów europejskich, pracy metodą projektu i współpracy z lokalną społecznością.

Poniżej przedstawiamy nasze działania – opisane w poszczególnych artykułach.

Multimedialne podsumowania mobilności:

Filmik z mobilności job shadowing we Włoszech

Prezentacja z mobilności job shadowing we Francji

Filmik z mobilności na Malcie

Archiwa