I Liceum Ogólnokształcące dla Kandydatów

Droga Ósmoklasistko! Drogi Ósmoklasisto! Drodzy Rodzice!

W nowym roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w czterech klasach:
biologicznej, humanistycznej, językowo-biznesowej i matematycznej.
Poniżej znajdziecie opis tych klas oraz inne niezbędne informacje dotyczące naboru.

PROPONOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WAŻNE TERMINY

  • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wygenerowanego w systemie e-rekrutacji
  • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie
  • do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  • 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  • do 03 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
  • do 05 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
  • od 03 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – rekrutacja uzupełniająca
  • 23 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

OSIĄGNIĘCIA NA ŚWIADECTWIE

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA ŚWIADECTWIE

Na świadectwie mogą być zapisane osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które przeliczane są na punkty.

Honorowane są jedynie konkursy z list kuratoryjnych – wykaz za rok 2020/2021

Maksymalnie za wszystkie osiągnięcia można uzyskać 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Jeśli kandydat jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, to automatycznie uzyskuje przy rekrutacji maksymalną ilość 200 punktów.

FAQ - często zadawane pytania

Jakie będą w tym roku progi do poszczególnych klas?
Nie określamy progów w systemie rekrutacji. Wszystko zależy od liczby kandydatów, stopnia trudności egzaminów ósmoklasisty, sumy punktów uzyskanych przez kandydatów. Zasada działania systemu rekrutacyjnego jest taka: kandydaci wprowadzają wszystkie osiągnięcia do systemu, które następnie przeliczone są na punkty. Po zakończeniu tego etapu, generowana jest lista kandydatów, którzy mieli najwięcej punktów.

Kiedy można złożyć wniosek rekrutacyjny i ile szkół można wybrać?
Od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00 należy zalogować się do systemu oraz dostarczyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Każdy uczeń ma prawo wybrać maksymalnie 3 szkoły i dowolną ilość oddziałów w niej – musi tylko pamiętać, aby wybrać i wpisać je w kolejności preferowanej.

W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych wniosek musi być złożony do 31 maja 2021 r. do godz.15.00.

Jak ułożyć listę klas (profili) oraz kolejność szkół?
Są dwie strategie: pierwsza to wybór określonych profili, druga strategia to wymarzona szkoła (a profil ma znaczenie drugorzędne).
Jeśli uczeń stawia na profil np. matematyczny, powinien wpisać klasy o danym profilu z różnych szkół w kolejności pożądanej, następnie może wrócić do kolejnego profilu jaki rozważa i wpisać szkoły.
Jeśli uczeń stawia na szkołę, to wypisuje w kolejności pożądane klasy z danej szkoły, a następnie to samo wykonuje z kolejną szkołą.

Kto musi podpisać wniosek elektroniczny, aby był zaakceptowany?
Obydwoje rodziców. Wniosek podpisać można elektronicznie, jeśli posiada się Profil Zaufany.

Czy trzeba drukować i przynosić wniosek elektronicznie podpisany przez rodziców?
Nie trzeba przynosić, należy tylko po zalogowaniu się do swojego konta sprawdzić, czy wniosek został zaakceptowany.

Czy do wniosku należy dołączyć jakieś załączniki?
W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych jest to zaświadczenie lekarskie, a w przypadku sytuacji rodzinnych, np. samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców lub w przypadku niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny należy dostarczyć stosowne oświadczenie (do pobrania z systemu e-rekrutacji).

Czy do wniosku od razu musimy załączać zaświadczenie o byciu laureatem i finalista konkursów interdyscyplinarnych?

Do wniosku nie dołączamy żadnych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie tytułów czy miejsc w konkursach. Informacja na świadectwie jest wystarczającym potwierdzeniem.

Kiedy dostarczyć świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty?
W terminie od 25 czerwca do 14 lipca dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Ostatecznie świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły wskazanej przez system, czyli od 23 lipca do 30 lipca.

Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć fotografię?

Jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny), razem z  oryginałami innych dokumentów dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów do szkoły, do której zostaliśmy zakwalifikowani. Do naszej szkoły dostarczamy również kopię wyciągu z aktu urodzenia.

Jestem uczniem spoza Raciborza i wiem, że sporo czasu będę musiał poświęcić na dojazdy. O której kończą się lekcje w planie tygodniowym?
W zależności od planu lekcji możesz kończyć najczęściej po 7. lekcji o godz. 14.00, po 8. lekcji o godz. 14.50 lub ostatecznie (bardzo rzadko) o godz. 15.40.

Jestem uczennicą szkoły muzycznej i nie wiem czy uda mi się pogodzić plany zajęć w obu szkołach.
W każdym roczniku jest zawsze kilka osób, które chodzą do szkoły muzycznej. I dają radę:)

Czy jeśli jestem z województwa śląskiego, a chcę wybrać szkołę z województwa opolskiego na 2 miejscu, to zrobię to bezproblemowo?

Niestety nie, ponieważ system obejmuje szkoły z danego województwa. Dla województwa opolskiego system rekrutacji znajduje się pod tym adresem: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie wypełnienie dwóch wniosków oddzielnie dla każdego województwa i wybór klasy z obydwu szkół na pierwszym miejscu (szkoła pierwszego wyboru). Oczywiście do obydwu szkół trzeba będzie dostarczyć kopie dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) do 14 lipca,  a decyzję będzie można podjąć w momencie potwierdzenia woli w terminie do 30 lipca. 

​Ile wniosków można złożyć?

Każdy składa tylko jeden wniosek – do szkoły pierwszego wyboru.

Jeżeli wniosek składam w szkole, którą wybrałam jako moją szkołę preferowaną, a szkoła jest poza systemem, to w systemie będzie to gdzieś ujęte?

Nie będzie to ujęte. Jeśli składasz wniosek do szkoły, która prowadzi rekrutację poza systemem, to warto też wypełnić wniosek elektroniczny. Dlaczego?  W przypadku gdyby dana klasa nie powstała, to mamy jeszcze szansę na przyjęcie do innej szkoły. W systemie musimy wtedy wybrać kilka kolejnych klas, które byłyby dla nas odpowiednie i do tej szkoły, którą w systemie wybieramy na pierwszym miejscu zanosimy również wniosek, nawet jeśli jest to dla nas potencjalnie drugi wybór.

Czy osiągnięcia które mam wpisane na świadectwie z 6 klasy mogą być wpisane na świadectwie końcowym z 8 klasy?

Tak, jak najbardziej! Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej powinno zawierać wpisy o największych osiągnięciach ucznia z klas 4 – 8.

Czy jeśli dostanę się do np. do oddziału 1A w szkole X, który był pierwszą preferencją, to czy wyklucza to dostanie się do oddziału 1B w szkole Y? Innymi słowy, czy system przydziela nas tylko do JEDNEGO oddziału /szkoły, do której zakwalifikujemy się dzięki uzyskanym punktom? Czy też można dostać się do 3 szkół równocześnie?

Dostajemy się tylko do jednego oddziału. Jeśli mamy wystarczającą ilość punktów, by system przydzielił nas do oddziału 1A, to już automatycznie odrzucane są pozostałe nasze preferencje. Jeśli jednak tych punktów mamy za mało, to system będzie sprawdzał kolejno klasy, które wybraliśmy jako kolejne preferencje. Może przydzielić nas do drugiej, trzeciej, czwartej (itd.) preferencji, a wszystko będzie zależało od ilości punktów kandydata, ilości chętnych do danego oddziału i ilości punktów pozostałych kandydatów.

Wybieram szkołę X jako szkołę pierwszego wyboru, a Y jako drugą, ale wciąż się waham, czy gdy dostanę się do szkoły X, droga do szkoły Y jest już zamknięta?

Niestety w praktyce tak to wygląda. Można jeszcze w trakcie trwania rekrutacji uzupełniającej liczyć na to, że w szkole Y zostaną wolne miejsca, które wyświetlą się w systemie od 3 sierpnia. Wtedy należy skontaktować się ze szkołą Y i dopełnić odpowiednich formalności.

Nie masz jeszcze określonego pomysłu na swoją przyszłość, zerknij do bazy wiedzy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://studia.gov.pl/

Archiwa