Jeszcze raz o spotkaniu z Anną Marią Wesołowską

Obrazy newsów: wesolowska.jpg

Dnia 18 listopada 2015 roku ZSO nr 1 w Raciborzu odwiedziła sńędzia Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkania, które odbyło sińę w auli szkolnej, sńędzia podzieliła sińę z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Wińęcej informacji i zdjńęcia w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: wesolowska.jpg Dnia 18 listopada 2015 roku ZSO nr 1 w Raciborzu odwiedziła sńędzia Anna Maria Wesołowska. Podczas spotkania, które odbyło sińę w auli szkolnej, sńędzia podzieliła sińę z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Uświadomiła młodzieży jak ważna jest znajomośæ swoich praw, ponieważ bardzo czńęsto przez niewiedzńę dokonujemy wykroczeń, które podlegają karze. Opowiedziała o kilku takich przypadkach.
Omówiła również na czym polega jej praca. Podzieliła sińę informacjami, które są zawarte w napisanej przez nią książce „Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży”. Zachńęcała także do założenia w naszej szkole kącika prawnego. Miałaby to byæ działalnośæ prowadzona przez uczniów, ponieważ jak sińę okazuje młodzi ludzie nie znają swoich praw. A stycznośæ z prawem jest najlepszym sposobem na jego poznanie. Pani sńędzia wspomniała również o granicy mińędzy dobrem a złem, która to coraz czńęściej sińę zaciera.
Chńętni na zakończenie, mogli przymierzyæ togńę sńędzi Wesołowskiej. Spotkanie nie obyło sińę oczywiście bez zdjńęæ i autografów.Archiwa
%d bloggers like this: