Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych w ZSO nr 1

Przypominamy, że od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Zalecamy, by zaświadczenia te dostarczać w wersji elektronicznej na adres: [email protected]. Do zaświadczeń należy dołączyć informację o wyborze drugiego języka  obcego, którego kandydat chce się uczyć w LO oraz wstępną deklarację uczestniczenia w zajęciach z religii.

UTWORZENIE OKREŚLONYCH I WYBRANYCH PRZEZ KANDYDATÓW GRUP JĘZYKÓW JEST UZALEŻNIONE OD LICZBY CHĘTNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH SZKOŁY. W przypadku niewysłania (niedostarczenia) informacji o wyborze drugiego języka obcego kandydat zostanie przypisany do grup językowych wyznaczonych przez szkołę. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski (którego kandydat uczył się od początku szkoły podstawowej, jeżeli tak nie było prosimy o przekazanie tej informacji na dołączonej kartce z wynikami egzaminów – bardzo ważne).

Przed wysłaniem dokumentu prosimy o zapoznanie się z instrukcją poniżej:

12 sierpnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie ZSO nr 1 w Raciborzu oraz na stronie internetowej szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku Liceum Sztuk Plastycznych  także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk. 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie ZSO nr 1 w Raciborzu oraz na stronie internetowej szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Dyrektor ZSO nr 1
Marzena Kacprowicz

Archiwa
%d bloggers like this: