Listy kandydatów zakwalifikowanych

Drodzy Kandydaci!

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSO nr 1 w Raciborzu (Liceum Sztuk Plastycznych i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu):

[Listy opublikowane były w trakcie procesu rekrutacji]

Ważne! Przypominamy, że od czwartku 13 sierpnia 2020 r. do wtorku 18 sierpnia do godz. 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone wcześniej.

W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole plastycznej. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Do 25 sierpnia 2020 r. (dotyczy uczniów przyjętych do klas pierwszych) należy dostarczyć pozostałe dokumenty, w tym:

      1. wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia);
      2. jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny);
      3. kartę zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.
Archiwa
%d bloggers like this: