Plan pracy zdalnej – zarządzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

W RACIBORZU Z DNIA 24 MARCA 2020 R., OKREŚLAJĄCE:

PLAN PRACY ZDALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU

W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c

Uczniowie, rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z podstawą prawną, określającą zasady kształcenia na odległość.

Plan określa organizację nauczania zdalnego zgodnie z rozporządzeniem MEN, które dotyczy okresu od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

9 i 10 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Na chwilę obecną nie ma informacji o zmianie organizacji roku szkolnego.

ZASADY PRACY W ZSO NR 1 W RACIBORZU OD DNIA 25 MARCA 2020 ROKU DO 10 KWIETNIA 2020

Zasady ogólne

 1. Podstawowym narzędziem pracy i komunikacji z uczniami i rodzicami pozostaje dziennik elektroniczny.
 2. Plan zajęć dydaktycznych (tzw. plan lekcji) nie ulega żadnej zmianie.
 3. Nauczyciele na każdą lekcję przygotowują krótki scenariusz danej lekcji, który powinien zwierać temat, wypunktowane  zagadnienia, zadania lub treści realizowane podczas danej lekcji oraz informację na temat źródeł materiałów, z których uczniowie mogą skorzystać (linki, strony internetowe, nazwy portali, platform, podręczników).
 4. Nauczyciel wybiera (o ile to możliwe) zagadnienia zdecydowanie łatwiejsze, by opanowanie treści z podstawy programowej, nie sprawiało uczniom poważnych problemów.
 5. Realizacja lekcji online zgodnie z godzinami obowiązującymi w planie lekcji może nie być możliwa, dlatego dopuszczalny jest kontakt z uczniami w innym terminie (wspólnie uzgodnionym).
 6. Nauczyciel decyduje o metodach komunikacji online z uczniami. Mogą to być:
  1. zajęcia prowadzone za pomocą komunikatorów audio/video, czaty, itp. (wersja bezpośredniej komunikacji),
  2. zajęcia prowadzone za pomocą komunikacji mailowej, dziennika elektronicznego, itp.
 7. Obie metody komunikacji online mogą być łączone/mieszane, ale muszą przebiegać z udziałem nauczyciela w zajęciach. Nauczyciele nie sprawdzają obecności uczniów, wpisują ns, co oznacza nieobecność usprawiedliwioną z przyczyn szkolnych. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach wymienionych w punkcie 6a. Nieobecni uczniowie mogą konsultować się w innych terminach z nauczycielami. Samodzielnie realizują zadania, które nauczyciel zamieścił w e-dzienniku. Jeśli jest taka potrzeba nauczyciele zapewniają konsultacje zdalne – na zasadach określonych z klasą.
 8. Rodzice nadzorują czas korzystania ucznia z urządzeń elektronicznych. Konieczne są przerwy i odpoczynek od komputera, dlatego część zagadnień uczniowie otrzymują do samodzielnego opracowania w zeszytach lub w inny sposób.
 9. Rodzice sprawdzają wiadomości w dzienniku i utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy.
 10. Każdy uczeń zobowiązany jest do codziennego (rano przed rozpoczęciem zajęć zdalnych lub godzinach wieczornych) sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym, nie tylko przez odczytanie wiadomości mailowej, ale przez zalogowanie się w dzienniku (czynność ta pozwala wychowawcom sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez wszystkich uczniów).
 11. Uczniowie oceniani są tylko za zadania wykonywane przez uczniów po zajęciach zdalnych (nie oceniamy np. aktywności, czy pracy podczas zajęć, ponieważ nie każdy uczeń będzie mógł brać udział w danych zajęciach. W zależności od aktualnej ilości ocen, proponujemy ocenić jedno zadanie domowe – formę zadania ustala nauczyciel, jednak nie możemy za brak zadania, wystawiać ocen niedostatecznych. Omawiane kształcenie na odległość, planowane jest do 10 kwietnia (na tę chwilę), czyli na okres około dwóch tygodni, więc ustalenia, co do dalszego oceniania uczniów, będziemy na pewno precyzować.
 12. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości, które rodzice zamieścili w dzienniku codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 (z wyłączeniem weekendów).
 13. Jeżeli przez dłuższy czas nauczyciel przedmiotu nie będzie miał kontaktu z jakimś uczniem lub inna sytuacja wzbudzi jego zaniepokojenie, przekazuje informacje do wychowawcy, który kontaktuje się z rodzicem i wyjaśnia sprawę.
 14. Realizacja podstawy programowej z przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się na zasadach ustalonych z nauczycielami tych przedmiotów.

Ocenianie i klasyfikowanie podczas zdalnego nauczania w ZSO nr 1 w Raciborzu

 1. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym sprawdzaniu wiedzy, możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuację każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku z epidemicznym zagrożeniem.
 2. W trybie bieżącego oceniania ucznia ustala się następujący sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
  1. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność wykonywanych zadań,
  2. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, sprofilowane na rozwój i pogłębiania wiedzy, a także przygotowania do matury,
  3. Nauczyciel zadaje nie częściej niż dwa razy w tygodniu pracę domową podlegającą ocenie,
  4. Każdy uczeń powinien mieć możliwość zdobycia podczas zdalnego nauczania, co najmniej jednej oceny w terminie do 10.04.2020,
  5. Jeżeli praca zdalna zostanie przedłużona, każdy uczeń powinien uzyskać wymaganą liczbę ocen do przeprowadzenia klasyfikacji,
 3. Nauczyciele informują rodziców uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia, wpisując ocenę w e-dzienniku.

Klasyfikowanie w zdalnym nauczaniu

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
 2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły.
 3. Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły.
 4. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu.
 5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 6. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.
 7. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy może zostać przeprowadzony w formie zdalnej dostosowanej do warunków psychofizycznych i sprzętowych ucznia w uzgodnieniu z uczniem i rodzicem.

Egzaminy dyplomowe w szkołach artystycznych

 1. Do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum Edukacji Artystycznej nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

Praca Rady Pedagogicznej

 1. Pomimo czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i braku możliwości zwołania zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele będą mogli, również w bieżącym roku szkolnym, dopełnić ustawowego obowiązku związanego z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, gdyż 25 marca 2020 r. wydane zostały przepisy pozwalające na podejmowanie kolegialnych decyzji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, w tym także w formie obiegowej.

Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku

Zasady mogą ulec zmianie

Marzena Kacprowicz – dyrektor ZSO nr 1

Archiwa
%d bloggers like this: