Plan pracy zdalnej – zarządzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

W RACIBORZU Z DNIA 24 MARCA 2020 R., OKREŚLAJĄCE:

PLAN PRACY ZDALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU

W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c

Uczniowie, rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z podstawą prawną, określającą zasady kształcenia na odległość.

Plan określa organizację nauczania zdalnego zgodnie z rozporządzeniem MEN, które dotyczy okresu od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

9 i 10 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Na chwilę obecną nie ma informacji o zmianie organizacji roku szkolnego.

ZASADY PRACY W ZSO NR 1 W RACIBORZU OD DNIA 25 MARCA 2020 ROKU DO 10 KWIETNIA 2020

 1. Podstawowym narzędziem pracy i komunikacji z uczniami i rodzicami pozostaje dziennik elektroniczny.
 2. Plan zajęć dydaktycznych (tzw. plan lekcji) nie ulega żadnej zmianie.
 3. Nauczyciele na każdą lekcję przygotowują krótki scenariusz danej lekcji, który powinien zwierać temat, wypunktowane  zagadnienia, zadania lub treści realizowane podczas danej lekcji oraz informację na temat źródeł materiałów, z których uczniowie mogą skorzystać (linki, strony internetowe, nazwy portali, platform, podręczników).
 4. Nauczyciel wybiera (o ile to możliwe) zagadnienia zdecydowanie łatwiejsze, by opanowanie treści z podstawy programowej, nie sprawiało uczniom poważnych problemów.
 5. Realizacja lekcji online zgodnie z godzinami obowiązującymi w planie lekcji może nie być możliwa, dlatego dopuszczalny jest kontakt z uczniami w innym terminie (wspólnie uzgodnionym).
 6. Nauczyciel decyduje o metodach komunikacji online z uczniami. Mogą to być:
  1. zajęcia prowadzone za pomocą komunikatorów audio/video, czaty, itp. (wersja bezpośredniej komunikacji),
  2. zajęcia prowadzone za pomocą komunikacji mailowej, dziennika elektronicznego, itp.
 7. Obie metody komunikacji online mogą być łączone/mieszane, ale muszą przebiegać z udziałem nauczyciela w zajęciach. Nauczyciele nie sprawdzają obecności uczniów, wpisują ns, co oznacza nieobecność usprawiedliwioną z przyczyn szkolnych. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach wymienionych w punkcie 6a. Nieobecni uczniowie mogą konsultować się w innych terminach z nauczycielami. Samodzielnie realizują zadania, które nauczyciel zamieścił w e-dzienniku. Jeśli jest taka potrzeba nauczyciele zapewniają konsultacje zdalne – na zasadach określonych z klasą.
 8. Rodzice nadzorują czas korzystania ucznia z urządzeń elektronicznych. Konieczne są przerwy i odpoczynek od komputera, dlatego część zagadnień uczniowie otrzymują do samodzielnego opracowania w zeszytach lub w inny sposób.
 9. Rodzice sprawdzają wiadomości w dzienniku i utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy.
 10. Każdy uczeń zobowiązany jest do codziennego (rano przed rozpoczęciem zajęć zdalnych lub godzinach wieczornych) sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym, nie tylko poprzez odczytanie wiadomości mailowej, ale poprzez zalogowanie się w dzienniku (czynność ta pozwala wychowawcom sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez wszystkich uczniów).
 11. Uczniowie oceniani są tylko za zadania wykonywane przez uczniów po zajęciach zdalnych (nie oceniamy np. aktywności, czy pracy podczas zajęć, ponieważ nie każdy uczeń będzie mógł brać udział w danych zajęciach. W zależności od aktualnej ilości ocen, proponujemy ocenić jedno zadanie domowe – formę zadania ustala nauczyciel, jednak nie możemy za brak zadania, wystawiać ocen niedostatecznych. Omawiane kształcenie na odległość, planowane jest do 10 kwietnia (na tę chwilę), czyli na okres około dwóch tygodni, więc ustalenia, co do dalszego oceniania uczniów, będziemy na pewno precyzować.
 12. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości, które rodzice zamieścili w dzienniku codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 (z wyłączeniem weekendów).
 13. Jeżeli przez dłuższy czas nauczyciel przedmiotu nie będzie miał kontaktu z jakimś uczniem lub inna sytuacja wzbudzi jego zaniepokojenie, przekazuje informacje do wychowawcy, który kontaktuje się z rodzicem i wyjaśnia sprawę.
 14. Realizacja podstawy programowej z przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się na zasadach ustalonych z nauczycielami tych przedmiotów.

Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku

Zasady mogą ulec zmianie

Marzena Kacprowicz – dyrektor ZSO nr 1

Archiwa
%d bloggers like this: