Procedury w czasie konsultacji

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów i nauczycieli
na terenie szkoły w trakcie konsultacji

 1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy wcześniej umówili się na konsultacje z nauczycielem. 
 2. Dzień i godzinę konsultacji wyznacza nauczyciel, biorąc pod uwagę możliwości dojazdu ucznia do szkoły (konsultacje nie mogą kolidować z planem lekcji ucznia i nauczyciela). 
 3. Nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły datę, godzinę, przewidywaną liczbę uczniów oraz numer sali, w której będą odbywać się konsultacje.
 4. Przy ustalaniu liczby osób podczas konsultacji nauczyciel bierze pod uwagę następujące zasady: 
  • 4 m2 powierzchni na 1 ucznia,
  • 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,
  • 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji,
  • 1 uczeń – 1 stolik,
  • maksymalnie 12 uczniów w grupie.
 5. W konsultacjach mogą brać udział tylko osoby zdrowe. Osoby chore, lub jeśli w ich domu przebywa osoba w kwarantannie bądź w izolacji, muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń sanitarnych i lekarza. 
 6. Uczeń, który nie może przyjść na umówione konsultacje zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 
 7. Podczas konsultacji uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z własnych podręczników i przyborów. 
 8. Po wejściu na teren szkoły nauczyciele i uczniowie dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do placówki, a następnie własnym długopisem wpisują się  na listę obecności  podając imię i nazwisko, datę i godzinę oraz nr sali, w której będą odbywać się konsultacje. 
 9. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczki, ew. przyłbice ochronne), zaleca się także używania rękawiczek ochronnych. 
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali, w której odbywają się konsultacje przynajmniej raz na godzinę. 
 11. Podczas przebywania w szkole należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust, zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 12. Podczas konsultacji nie zaleca się korzystania z szatni, chyba, że jest to niezbędne. W takim przypadku uczeń zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi szkoły, podając nr swojej szafki, a następnie udać się do szatni i nie dotykając innych szafek wyjąć lub schować swoje rzeczy. 
 13. Opuszczając teren szkoły uczeń i nauczyciel potwierdza ten fakt podpisem na liście obecności. 
 14. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem Covid-19 uczeń lub nauczyciel zostaje poddany izolacji. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się na parterze (sala nr 8). 
Szczegółowe wytyczne dotyczące konsultacji w pracowni projektowania graficznego:

Uczniowie i nauczyciele wchodzą/wychodzą na teren szkoły wejściem głównym, następnie przemieszczają się parterem do klatki schodowej od strony ogrodu i schodami wchodzą do sali nr 402. WC dla osób przebywających na konsultacjach znajduje się na parterze.

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Archiwa
%d bloggers like this: