Rekrutacja do I LO

REGULAMIN – luty 2020 r.

ZMIENIONY REGULAMIN REKRUTACJI
UCZNIÓW – ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO KLAS PIERWSZYCH 

I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w:

I. Szczegółowe terminy rekrutacji – według komunikatu MEN:

II. Postanowienia ogólne

   1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu mogą ubiegać się absolwenci klas ósmych szkół podstawowych.
   2. Limit miejsc w klasach pierwszych I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 32 osoby na każdy oddział.
   3. Naboru kandydatów do klas pierwszych dokonuje przy pomocy systemu elektronicznego szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
   4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
   5. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w szkole (zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej na adres: [email protected]). Na dokumentację składają się:
    1. dostarczone wnioski wygenerowane z systemu elektronicznego wraz z wymaganymi dokumentami;
    2. dostarczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
   6. Podstawę postępowania Komisji stanowią:
    1. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
    2. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 
    3. inne osiągnięcia uczniów udokumentowane na świadectwie,
    4. dokumentacja problemów zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.
   7. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
   8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
   9. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
   10. Przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów.
   11. Przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
   12. Listy, o których mowa w pkt. 10 i 11, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie I LO im. J. Kasprowicza w Raciborzu oraz na stronie internetowej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
   13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
   14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:
    1. wielodzietność rodziny kandydata; 
    2. niepełnosprawność kandydata; 
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (wniosek do pobrania), które powinno zakończyć się do 24 sierpnia 2020 r.
   16. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych należy dostarczyć pozostałe dokumenty, w tym: 
    1. wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia);
    2. jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny);
    3. kartę zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.

III. Oferta edukacyjna szkoły

 1. Proponowane oddziały:

2. W I LO im. Jana Kasprowicza uczniowie mają możliwość nauki następujących języków:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

3. W przypadku języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego istnieje możliwość uzyskania certyfikatu – odpowiednio FCE i CAE, DELF oraz DSD.

IV. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia.

   1. Punktację przyznaje automatycznie system rekrutacji elektronicznej po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych informacji.
   2. Zajęcia edukacyjne wliczane do punktacji za świadectwo do oddziału ze wskazanym rozszerzeniem.
   3. Pozostałe zagadnienia podlegające przyznawaniu punktów w systemie rekrutacji określa Rozporządzenie MEN.

V. Postanowienia dodatkowe

  1. Komisja zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy lub powołania klasy o podobnym profilu w sytuacji gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc. 
  2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
  3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

VI. Sposób przeprowadzenia naboru

   1. Rejestracja odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się zakładając konto. 
   2. Przy zakładaniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoły i oddziału. 
   3. Kandydat wypełnia wniosek i/lub w formie elektronicznej dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami. 
   4. Szkoła weryfikuje elektronicznie dane osobowe kandydata oraz listę preferencji na podstawie otrzymanych dokumentów. 
   5. Kandydat za pośrednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym wpisane na świadectwie. 
   6. Kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
   7. Szkoła dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone dokumenty. 
   8. Kandydat umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.
   9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza listę uczniów przyjętych do klas pierwszych i ewentualnie listę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach. 

VII. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

   1. Punkt informacyjny dla kandydatów do I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu działa w sekretariacie szkoły.
   2. Punkt udziela informacji telefonicznej pod numerem telefonu 324154453.
   3. Punkt udziela wszelkich informacji dotyczących procedury rekrutacji, wymagań formalnych stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, specyfiki kształcenia w poszczególnych profilach, możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły oraz innych informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
Archiwa