Rozszerzenia

Poniżej prezentujemy krótki opis przedmiotów, które w ZSO nr 1 w Raciborzu nauczane są w zakresie rozszerzonym.

Jeżeli uważasz, że „świat jest matematyczny” a „matematyka to królowa nauk”, to wybór klasy z rozszerzeniem matematycznym będzie dla Ciebie najlepszy.

Realizując rozszerzony program nauczania matematyki, poznasz własności liczb rzeczywistych i ich zastosowanie w zagadnieniach związanych np. z chemią lub informatyką, nauczysz się wykorzystywać różne wzory skróconego mnożenia; dowiesz się, czym jest trójkąt Pascala.

Wkroczysz w świat funkcji i poznasz ich różne własności np. parzystość
lub okresowość. Dowiesz się, m. in. jakie zastosowanie mają wzory, których autorem jest francuski kryptolog François Viète, a także jak liczyć granice ciągów i granice funkcji.

Poszerzysz również swoje wiadomości z geometrii. Twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusów i równanie okręgu nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic.

Poznasz kombinatorykę i teorię prawdopodobieństwa oraz rachunek pochodnych i jego zastosowanie.

Wiadomości i umiejętności, które zdobędziesz w liceum, ucząc się matematyki
w zakresie rozszerzonym, pozwolą Ci bez problemów kontynuować dalszą naukę na studiach technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych czy prawniczych – matematyka uczy logicznego myślenia, a ono przydaje się w każdej sytuacji.

Uczniowie naszej szkoły, którzy interesują się matematyką rozszerzonym, mogą uczestniczyć w zajęciach kółka matematycznego, dzięki czemu zdobywają dodatkowe umiejętności i wiedzę w tej dziedzinie. Mamy też zdolnych uczniów, którzy realizują indywidualny tok nauki dostosowany do ich uzdolnień i zainteresowań.

To pozwala im z powodzeniem startować w różnych konkursach matematycznych, np.

Śląskim Konkursie Matematycznym,
Olimpiadzie Matematycznej,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH - Matematyka,
corocznym konkursie „Kangur Matematyczny”.

W naszej szkole organizujemy także Dzień Liczby π, prelekcje dotyczące ciekawych zagadnień matematycznych, np. „ Co to jest fraktal?”, „W królestwie liczb”, „Wokół twierdzenia Pitagorasa”.

Rozszerzona fizyka przeznaczona jest dla ambitnych, ciekawych świata młodych ludzi o otwartych umysłach. Mało co może przebić to niesamowite uczucie, kiedy w głowie zapala się żaróweczka i nagle zaczynamy rozumieć mechanizm rządzący danym fizycznym zjawiskiem.

W ramach tego rozszerzenia uczniowie przygotowywani są do kontynuacji nauki na studiach politechnicznych - przede wszystkim na kierunkach inżynierskich. Z rozmów z absolwentami naszych klas z rozszerzoną fizyką jednoznacznie wynika, że doskonale radzą sobie oni z tym przedmiotem w czasie studiów.

Dotyczy to również innych kierunków studiów, w ramach których prowadzone są zajęcia z fizyki (teoretyczne oraz laboratoryjne), np. informatyki lub medycyny.

Uczniowie klas z rozszerzoną fizyką mają możliwość rozwijania swych zainteresowań, mających związek z tym przedmiotem , poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowo przygotowujących do matury z fizyki, a także przez pracę nad różnorakimi projektami – kilkakrotnie w ramach takich zajęć zbudowane zostały pływadła, którymi ich twórcy wraz z nauczycielem fizyki popłynęli Odrą do Koźla jako załoga „Spływu na beleczem”. W ubiegłym roku nasi pasjonaci fizyki zorganizowali i przeprowadzili obserwację zjawiska zaćmienia Słońca dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klas z rozszerzoną fizyką systematycznie biorą udział w wycieczkach przedmiotowych do Zakładu Fizyki UO oraz na Politechnikę Gliwicką, gdzie mają okazję obserwować przebieg eksperymentów, niemożliwych do przeprowadzenia w szkole w czasie lekcji.

Reasumując – jest to ciekawe i atrakcyjne z różnych względów rozszerzenie, nad wyborem którego naprawdę warto się zastanowić.

Podstawa programowa obejmuje zagadnienia chemii nieorganicznej, ogólnej (w tym elementy chemii fizycznej) oraz organicznej.

Rozszerzenie to 6 godzin, w trakcie których uczniowie poznają kolejne zagadnienia programowe ale też na bieżąco ugruntowują wiedzę zdobytą wcześniej. Zajęcia obejmują lekcje typowo teoretyczne, pokazy i próby laboratoryjne (w zakresie jaki umożliwia szkolna pracownia) oraz rozwiązywanie zadań typowo maturalnych.
Zajęcia pozalekcyjne pozwalają uzupełnić, powtórzyć i utrwalić wiedzę.

Rozszerzenie z chemii przygotowuje do studiów na każdym z kierunków przyrodniczych, medycznych, większości kierunków inżynieryjnych (chemia, biotechnologia, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska itd.) oraz na niektórych uniwersytetach.

Egzamin maturalny z chemii przy rekrutacji na studia często jest traktowany jako zamienny z egzaminem z matematyki, fizyki lub informatyki.

Uczniowie naszej szkoły uzyskują zadowalające wyniki z egzaminu maturalnego. Corocznie nasi absolwenci dostają się na kierunki lekarskie, weterynaryjne i liczne kierunki inżynierskie.

W ramach zajęć z chemii, prowadzimy współpracę z filią Politechniki Śląskiej w Rybniku, gdzie uczniowie z klas o rozszerzeniu chemicznym biorą udział w zajęciach laboratoryjnych. Poznają tam techniki pracy w laboratoriach, wykonują samodzielnie syntezy, analizy itp.

Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje realizację biologii w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się z podziałem na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy.

CELE I ZAŁOŻENIA KLASY:

Wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, duchowym;
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym;
Przygotowanie do konkursów i olimpiad;
Kształtowanie analitycznego sposobu myślenia;
Rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów, obserwacji, wyciągania wniosków;
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

Zajęcia pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych, ale także na poznanie specyfiki uczelni i zasad działania różnych instytucji.

Udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Politechnikę Śląską

Udział w warsztatach organizowanych przez pracownię naukową Muzeum Morskiego w Gdyni

Udział w zajęciach propagujących tematykę prozdrowotną w Stacji Krwiodawstwa

Udział w zajęciach terenowych organizowanych przez Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Rudy Raciborskie)

Udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Farmacji we Wrocławiu

Udział w zajęciach organizowanych przez Muzeum Przyrodnicze przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Udział w Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Zastanawiasz się nad wyborem geografii? Masz wiele pytań?
W tym miejscu pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Zainteresowania i predyspozycje
Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi bądź społeczno – ekonomicznymi klasa z rozszerzoną podstawą programową z geografii będzie Twoim naturalnym wyborem.

Poszerzanie horyzontów
Program ma w założeniu pogłębić Twoją wiedzę i umiejętności. Poznawanie przyrodniczego systemu funkcjonowania Ziemi, w klasie drugiej, szeroko rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej świata i Polski w trzeciej, pozwoli Ci spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą rzeczywistość, a także łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w skali globalnej. Całość programu nauczania wzmocniona jest o spotkania warsztatowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praktyczne umiejętności
Na zajęciach z geografii spotkasz się ze stałym elementem pracy - wieloma zadaniami maturalnymi, opartymi na różnorodnych materiałach źródłowych, które pomogą Ci rzetelnie
i skutecznie przygotować się do egzaminu. Oznacza to równocześnie, że będziesz mógł bez obaw spojrzeć w sposób nieszablonowy na nietypowe zadania.

Kontakt ze środowiskiem akademickim
Dzięki współpracy z kadrą naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doskonalić będziesz nie tylko swoje umiejętności badawcze, ale również kompetencje egzaminacyjne, uczestnicząc w spotkaniach przedmaturalnych, wykładach, zajęciach laboratoryjnych i terenowych, które nawiązują swoim charakterem bardziej do warsztatów rozwoju talentów niż zwykłych lekcji.

Szeroki wybór kierunków studiów
To pasja i zaangażowanie powinny być Twoim głównym wyznacznikiem przy wyborze studiów. Zasugeruj się także badaniami rynku.
Pamiętaj, wybierając geografię możesz aplikować na ponad 50 kierunków, w tym na cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem: informatykę, prawo, europeistykę, dziennikarstwo, psychologię, stosunki międzynarodowe, ekonomię, finanse i rachunkowość, logistykę, zarządzanie i marketing, geodezję, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, architekturę, architekturę krajobrazu.

Atutem lekcji języka polskiego realizowanych w zakresie rozszerzonym jest przede wszystkim ich ilość, jest to w sumie (z godzinami podstawowymi) 9,
a czasem nawet 10 godzin tygodniowo. Lekcje są zblokowane, co ma ogromne znaczenie, by przeprowadzać dwugodzinne dyskusje, debaty na temat lektur czy innych tekstów kultury. Jest to też czas, by obejrzeć wartościowy film czy sztukę teatralną.

Można tworzyć własne teksty, np. pod kątem matury rozszerzonej to wypowiedzi argumentacyjne czy interpretacje porównawcze.

Wreszcie wyjazdy do muzeów na lekcje analizy dzieł sztuki, do teatrów i opery na interesujące przedstawienia, a także wycieczki do Krakowa, Wrocławia z wizytami na wykładach uniwersyteckich.

Możliwość udziału w konkursach i olimpiadzie przedmiotowej. W każdym roku szkolnych mamy uczniów w II etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uzdolnieni literacko humaniści mogą też zaprezentować swoje talenty poza konkursami, np. na wieczorku poetyckim oraz w magazynie Ad operam!. W tym roku szkolnym również zorganizujemy takie klimatyczne wieczorne spotkanie…

Klasa humanistyczna realizuje program całościowego kursu historii – od starożytności do czasów współczesnych.
W sposób tradycyjny, chronologicznie – czyli najwłaściwszy 😉

Praca na źródłach; tekst źródłowy, mapa, karykatura, źródła ikonograficzne, film dokumentalny, dzieła kultury (spektakl teatralny, film, koncert itp.),
prezentacje multimedialne.

Rozszerzenie przygotowuje do studiów humanistycznych przede wszystkim, ale również do prawie wszystkich innych – bo przecież historia „czegoś” jest zawsze potrzebna (np. studia; ekonomiczne, architektura, politechniczne, prawnicze…)

Od lat 70-tych, kiedy zorganizowano olimpiady i konkursy przedmiotowe uczniowie klas humanistycznych (i nie tylko)
zdobywali tytuły laureatów i finalistów (czyli indeksy na studia!) wielokrotnie.
Dzięki temu otrzymywali stypendia ministra edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego, sejmiku wojewódzkiego, starosty…

Wycieczki pełnią bardzo ważną rolę w procesie kształcenia!
m.in.
Archiwum Narodowe w Krakowie – lekcje archiwalne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – wykłady, spotkania, promocja
Uniwersytet Wrocławski – wykłady, spotkania, promocja
Archiwum Państwowe w Raciborzu – wykłady, spotkania, promocja, lekcje archiwalne
Muzeum w Raciborzu – wykłady, spotkania, promocje, lekcje archiwalne

Wycieczki przedmiotowe z historii i wos-u, m.in. Kraków, Wrocław, Katowice, szlak piastowski (od Gniezna do Torunia), Wiedeń.
Co roku Warszawa -> kl. 3H (wizyta w sejmie, w pałacu prezydenckim, w kancelarii premiera, sądzie Najwyższym, telewizji, radiu, Teatrze Wielkim, Muzeum Powstania Warszawskiego, Historii Żydów Polskich, zwiedzanie Warszawy…)

Spotkania ze świadkami historii.

Projekty (np. symulacja procesu sądowego z A.M. Wesołowską).

wos

Interesujesz się życiem społecznym, masz szerokie zainteresowania, jesteś aktywny i twórczy... i chcesz to rozwijać ?
Wybierz klasę z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o społeczeństwie.

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku nauk społecznych: socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach i psychologii oraz nauk humanistycznych - etnologii i kulturoznawstwa.

Matura z wiedzy o społeczeństwie otwiera drzwi do studiowania kierunków humanistycznych oraz społecznych.

Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym opiera się o zintegrowane treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego (bazując na nauczaniu przedmiotu w szkole podstawowej).

Wybór przedmiotu ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na prestiżowych uczelniach, na takich kierunkach jak:
prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, Międzyoddziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, europeistyka i na wielu innych.

Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o źródła:
tekst źródłowy, mapa, karykatura, źródła ikonograficzne, wykresy, diagramy, zestawienia statystyczne oraz aktualne informacje i prezentacje multimedialne, ale składają się również na nią liczne bardzo ciekawe inicjatywy podejmowane przez nauczycieli tego przedmiotu.
Jakie? Wystarczy, że wymienimy miejsca, w których byliśmy:
Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, wiedeńskie agendy ONZ, OBWE, Sejm, Senat, Sąd Najwyższy, Pałac Prezydencki, Ministerstwo Sprawiedliwości, TVP, TVN, Polskie Radio...
Bardzo często przyjmowali nas tam i pomagali nam zdobywać wiedzę nasi Absolwenci, którzy wcześniej uczyli się w NASZEJ KLASIE Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 🙂

Zorganizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi (dotąd odwiedzili nas m.in.: Leszek Balcerowicz, Jerzy Buzek, Rafał Brzoska…) oraz różne projekty np. symulacja procesu sądowego z A. M. Wesołowską.

Rozszerzenie z historii sztuki umożliwia przygotowanie do matury z historii sztuki, z której uczniowie naszej szkoły od lat osiągają wysokie wyniki, a następnie z powodzeniem kontynuują naukę m. in. na takich kierunkach jak historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, architektura i urbanistyka, archeologia, edukacja artystyczna czy Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

W latach 2010-2017 uczniowie naszej szkoły osiągali najwyższe wyniki w ogólnopolskich konkursach z historii sztuki, z których można wymienić choćby finały Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki, czy Ogólnopolski Konkurs z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”.

Rozszerzenie z historii sztuki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu historii sztuki, w tym chronologicznej wiedzy z zakresu dziejów sztuk plastycznych i charakterystyki poszczególnych epok, stylów, kierunków, tematów i treści dzieł, a także wiedzy z zakresu gatunków i technik plastycznych. Uczniowie zapoznają się z kanonem najważniejszych dzieł sztuki, podstawowymi terminami związanymi ze sztuką i zdobywają wiedzę na temat twórczości wybitnych artystów. Zakres materiału i metody pracy pozwalają na kształtowanie umiejętności powiązania dzieła sztuki i zjawisk artystycznych z uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi, a uczniowie nabywają umiejętność interpretowania zjawisk w sztuce, opisywania i analizowania dzieł sztuki pod względem formy i treści a także przeprowadzenia analizy porównawczej dzieł sztuki. Ponadto rozszerzenie z historii sztuki pozwala na rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a także rozbudza zainteresowanie dziedzictwem kulturowym.

Wśród metod pracy można wymienić analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą, dyskusję, projekt czy wykład z wizualizacjami takimi jak slajdy czy reprodukcje. Jedną z wyróżniających zajęcia metod jest praca z dziełem sztuki w formie lekcji muzealnej, podczas której uczniowie mają możliwość zobaczenia dzieł sztuki w muzeum, lub zajęć w terenie, kiedy uczniowie oglądać mogą dzieła architektury.

Uczniowie mają możliwość brania udziału w wielu wycieczkach dydaktycznych, m.in. do Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wykładach, warsztatach, lekcjach muzealnych.

Zakres materiału przygotowujący do matury rozszerzonej, w niektórych klasach nawet do dwujęzycznej lub egzaminu FCE.

Zajęcia w pracowni multimedialnej, spotkania z nativ speaker’em, filmy w wersji oryginalnej.

Rozszerzenie przygotowuje do studiów na filologiach obcych jak i uczelniach technicznych, ekonomicznych w języku angielskim.

Konkursy, olimpiady językowe
Know America – piąty raz mamy laureata tego konkursu (Martyna Hanak) i czekamy na wynik tegorocznego finalisty - Kacpra Kordka
IT English – konkurs informatyczno-językowy
GAWO 2015 Au Pair – Ewa Reszka II miejsce i wyjazd do Włoch
GAWO 2016 Au Pair - Roczna Przygoda w USA - Martyna Chylińska II miejsce i roczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Warsztaty językowe w Londynie - oczywiście w czasie, gdy warunki są dogodne (nie ma pandemii!).

Współpracujemy z Pennsylvania Partnership Abroad – fundacja Bill’a Minker’a.

Współpracujemy również z British Council w ramach programu Addvantage Member. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie mogą przygotowywać się, a następnie zdawać egzaminy umożliwiające zdobycie certyfikatów języka angielskiego na miejscu w szkole.

Archiwa