Sprawdź, czy możesz otrzymaæ stypendium

Obrazy newsów: stypendium_1.jpg Przypominamy, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  w imieniu Samorządu Województwa śląskiego rozpoczął realizacjńę nowego projektu pn. „śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja”. Termin składania wniosków o otrzymanie stypendium w ramach projektu (500 zł miesińęcznie) przedłużono do 11 grudnia 2015 r. Szczegóły na stronie projektu. Wstńępne informacje w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: stypendium_1.jpg Przypominamy, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  w imieniu Samorządu Województwa śląskiego rozpoczął realizacjńę nowego projektu pn. „śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja”. Termin składania wniosków o otrzymanie stypendium w ramach projektu (500 zł miesińęcznie) przedłużono do 11 grudnia 2015 r. Szczegóły na stronie projektu.

Kryteria te to: 
– uczńęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej; 
– zamieszkiwanie w województwie śląskim; 
– uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnńętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

▪ w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) punktów z czńęści matematycznej oraz 100% punktów z czńęści dotyczącej jńęzyka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystńępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosiæ 100% wszystkich możliwych do uzyskania punktów (40 pkt); 

▪ w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów z czńęści matematycznej oraz 100% punktów z czńęści dotyczącej jńęzyka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; 

– uzyskanie w roku szkolnym 2014/2015 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50 oraz średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, jńęzykowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00; 
– niepobieranie w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu. 

Stypendium, w wysokości 500 zł miesińęcznie, może otrzymaæ jedynie osoba, która spełnia wszystkie wskazane kryteria. Swoje szanse na stypendium można zwińększyæ, gdy spełnia sińę także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych: 
– uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasińęgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego) lub 
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesińęcy, a wińęc na czas trwania zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016. 

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej projektu. Dodatkowe informacje dostńępne są pod numerami tel. 32 77 40 423 oraz 32 77 40 424. 

Archiwa
%d bloggers like this: