XLVII OLIMPIADA LITERATURY I JÊZYKA POLSKIEGO

Oliwia Szymkiewicz – uczennica klasy drugiej Liceum Plastycznego, a także wielka pasjonatka fotografii oraz jńęzyka polskiego, w ubiegłą sobotńę 11.02.2017r., wzińęła udział w czńęści pisemnej zawodów II stopnia XLVII OLIMPIADY LITERATURY I JÊZYKA POLSKIEGO (opiekun – Leszek Radaj – nauczyciel jńęzyka polskiego). Zawody te odbyły sińę w Sosnowcu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater. Oliwia, w czńęści pierwszej, miała do napisania rozprawkńę na wybrany przez siebie temat, natomiast w czńęści drugiej zmagała sińę z testem jńęzykowym. 

Wyniki tej czńęści zawodów − wraz z punktacją − Komitet Okrńęgowy ogłasza na stronie internetowej w terminie 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów.

Gratulujemy już osiągnińętego sukcesu!!!!

Archiwa
%d bloggers like this: