Zasady bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 1/2020/2021
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
określające zasady bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

 • art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
 • wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) – dalej u.p.i.s.,
 • zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

I . Zasady obowiązujące uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na terenie szkoły, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, obowiązuje zasada zachowania minimum 1,5 m odległości od innych osób, jeśli to jest możliwe, oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką. Wyjątek stanowią sale lekcyjne podczas zajęć dydaktycznych.
 3. Dostępne będą cztery wejścia na terenie budynku szkoły:
 4. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z wyznaczonego wejścia do szkoły.
 5. Wchodząc do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu. Zaleca się zaopatrzenie w osobiste płyny do dezynfekcji rąk.
 6. Dodatkowa dezynfekcja rąk obowiązuje:
  • przed wejściem i po wyjściu z toalety,
  • przed wejściem na salę gimnastyczną,
  • przed wejściem do sekretariatu i biblioteki szkolnej.
 7. Zaleca się częste mycie rąk i dezynfekcję podczas przebywania na terenie szkoły, ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz w miarę możliwości niedotykanie balustrad, poręczy, klamek itp.
 8. Niemożliwe będzie korzystanie z szafek do przechowywania ubrań i podręczników.
 9. Szatnie i wejście do piwnic zostanie zamknięte.
 10. Każdy uczeń powinien zabezpieczyć się w drugie śniadanie, ponieważ sklepik i automaty z napojami będą nieczynne.
 11. W przestrzeni publicznej, tj. na korytarzach, w szatniach, sekretariacie i bibliotece należy obowiązkowo zasłaniać nos i usta za pomocą maseczki. Nie dopuszcza się zasłaniania twarzy częściami odzieży (np. golf, kołnierz, szal).
 12. W przypadku zajęć w salach komputerowych (107 i 109) na lekcjach, które nie są informatyką lub zajęciami „zawodowymi” w LSP, obowiązuje zakaz dotykania i korzystania ze sprzętu komputerowego (klawiatura, monitor, myszka).
 13. Na przerwach uczniowie przebywają w salach lekcyjnych. Zachowują się w sposób, który nie będzie powodował zniszczenia sprzętu tam znajdującego się. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub trwałego zniszczenia odpowiedzialność ponosi pełnoletni uczeń lub rodzic(w przypadku ucznia niepełnoletniego).
 14. Przejście do innych sal obowiązuje tylko na zajęcia z: informatyki, wychowania fizycznego, języków obcych, przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach międzyoddziałowych, zajęciach artystycznych (LSP).
 15. Podczas przerw uczniowie, którzy muszą przejść do innego pomieszczenia powinni bezpośrednio udać się do sal, w których będzie odbywać się kolejna lekcja. Podczas przerw sale będą otwarte. Należy unikać przebywania na korytarzach.
 16. Podczas przerw obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły. Wyjście z budynku jest możliwe:
  • po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  • pod opieką nauczyciela:
   • podczas lekcji wychowania fizycznego,
   • podczas innych zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły.
 17. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) należy niezwłocznie poinformować najbliższego nauczyciela oraz obowiązkowo przestrzegać jego zaleceń.
 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie, plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 20. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do przeznaczonych i opisanych pojemników, umieszczonych przy każdym wejściu.
 21. Po zakończeniu lekcji uczniowie powinni niezwłocznie opuścić budynek i teren szkoły

II. Zasady obowiązujące nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły

 1. W szkole może przebywać pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na terenie szkoły, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, jeśli to możliwe, obowiązuje zasada zachowania minimum 1,5 m odległości od innych osób oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 3. Nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły wchodzą do szkoły wejściem głównym (A, od strony ul. Kasprowicza).
 4. Wchodząc do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu.
 5. Dodatkowa dezynfekcja rąk obowiązuje:
  • przed wejściem i po wyjściu z toalety,
  • przed wejściem na salę gimnastyczną,
  • przed wejściem do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i biblioteki szkolnej.
 6. Zaleca się częste mycie rąk i dezynfekcję podczas przebywania na terenie szkoły oraz ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Pracownicy mogą korzystać z rękawiczek jednorazowych.
 8. W przestrzeni publicznej, tj. na korytarzach, w szatniach, sekretariacie i bibliotece należy obowiązkowo zasłaniać nos i usta za pomocą maseczki. Nie dopuszcza się zasłaniania twarzy częściami odzieży (np. golf, kołnierz, szal).
 9. Zakrywanie nosa i ust obowiązuje również podczas kontaktu z uczniami w zamkniętych pomieszczeniach szkoły, szczególnie w:
  • gabinecie pedagoga,
  • gabinecie pielęgniarki szkolnej,
  • gabinetach dyrekcji.
 10. Korzystanie z maseczki nie jest obowiązkowe (zaleca się jednak stałe zasłanianie ust i nosa) podczas przebywania w:
  • salach lekcyjnych podczas zajęć,
  • pomieszczeniach, w których nie przebywają uczniowie,
  • pomieszczeniach, w których przebywają osoby stałej grupy pracowniczej, np.:
   • sekretariat,
   • pokój nauczycielski,
   • pomieszczenia obsługi,
   • pomieszczenia księgowości.
 11. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do przeznaczonych i opisanych pojemników, umieszczonych przy każdym wejściu.
 12. Podczas zajęć lekcyjnych, szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego oraz w gabinetach przedmiotowych i pracowniach należy ograniczyć do minimum korzystanie przez uczniów ze sprzętów i przyborów dydaktycznych ogólnie dostępnych.
 13. Podczas lekcji wychowania fizycznego zaleca się prowadzenie zajęć poza budynkiem szkoły oraz ograniczyć do minimum ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych każdorazowo należy otworzyć okna oraz pozostawić otwarte drzwi sali w celu przewietrzenia pomieszczenia.
 15. Podczas pełnienia dyżurów należy dodatkowo zwrócić uwagę na:
  • obowiązek zakrywania przez uczniów nosa i ust podczas przerw, zarówno na korytarzu, jak i w salach lekcyjnych,
  • obowiązek zachowania przez uczniów bezpiecznej odległości od innych osób, zalecenie przebywania uczniów w salach lekcyjnych podczas przerw.
 16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić dyrekcję o zaistniałej sytuacji oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 17. W sytuacji wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) zarówno podczas pobytu w szkole, jak i poza szkołą, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły. Jeśli objawy wystąpią w szkole, pracownik musi bezzwłocznie udać się do izolatki.

III. Zasady obowiązujące osoby niebędące uczniami i pracownikami szkoły

 1. Osoby niebędące uczniami i pracownikami szkoły mogą wejść do budynku szkoły jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przyjścia.
 2. Do szkoły może wejść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Do budynku szkoły można wchodzić wyłącznie wejściem głównym (wejście A).
 4. Wchodząc do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu.
 5. Na terenie szkoły, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, obowiązuje zasada zachowania minimum 1,5 m odległości od innych osób oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką.
 6. Po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie udać się do sekretariatu szkoły (I piętro).
 7. Zakazuje się wchodzenia do innych pomieszczeń i poruszania bez zgody po szkole.

IV. Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej

Wytyczne dla czytelników:

 1. Do biblioteki czytelnicy powinni wchodzić pojedynczo. 
 2. Jednocześnie w bibliotece mogą być: jedna osoba wypożyczająca lub zwracająca książki oraz osoby korzystające z miejsc w czytelni, które zachowują bezpieczną odległość od pozostałych użytkowników – min. 1,5 m.
 3. Uczniowie mogą też korzystać z dwóch stanowisk komputerowych.
 4. Uczeń wchodzący do biblioteki powinien mieć zasłonięte usta i nos (maseczka), a po wejściu do biblioteki zdezynfekować ręce. Uczniowie korzystający z czytelni, po zajęciu miejsc, mogą zdjąć maseczki.
 5. Przebywając w bibliotece należy zachować bezpieczną odległości od pozostałych osób – minimum 1,5 m.
 6. Do odwołania zawiesza się korzystanie z tradycyjnego katalogu bibliotecznego.

Wytyczne dla pracownika biblioteki:

 1. Nauczyciel bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wypożyczania lub odbioru książek. 
 2. Nauczyciel bibliotekarz powinien składować oddawane książki w przygotowanym miejscu, które nie jest dostępne dla czytelników. 
 3. Składowane książki należy oznaczyć datą, w której zostały przyjęte.
  Okres kwarantanny dla książek wynosi 2 dni. Książki, z których czytelnik korzystał na miejscu także podlegają kwarantannie.
 4. Bibliotekarz zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczeń oraz dezynfekcji myszek i klawiatur, jeżeli korzystano ze stanowisk komputerowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Możliwe są zmiany w wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju.

Dyrektor ZSO nr 1
Marzena Kacprowicz

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS

Archiwa
%d bloggers like this: