Zasady pracy zdalnej od 27 kwietnia

ZASADY PRACY ZDALNEJ W ZSO NR 1 OD 27.04.2020 r.

 1. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji na dany dzień. Zajęcia mogą odbywać się w innych godzinach,  niż wynika to z planu, ustalonych przez nauczyciela, o czym należy poinformować uczniów.
 2. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami przedmiotu, wychowawcą a uczniami, opiekunami prawnymi są: dziennik elektroniczny, Classroom, kontakt mailowy (przechowujemy wysłane i otrzymane maile). Jeżeli nauczyciel stosuje inną formę kontaktu zdalnego będzie musiał prowadzić rejestr wysłanych materiałów i rozmów na platformie Classroom.
 3. Podstawową formą komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielem są: dziennik elektroniczny, Classroom, kontakt mailowy, a także inne dostępne narzędzia komunikacji zdalnej.
 4. Uczeń zobowiązany jest do codziennego (w dni pracy szkoły) logowania i sprawdzania wiadomości w komunikatorze (e-dziennik i Classroom) oraz pobieranie z nich materiałów przesłanych przez nauczyciela.
 5. W ramach zdalnego nauczania, uczeń ma obowiązek:
  1. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych poprzez odczytanie wiadomości i opracowań lekcji wysłanych przez nauczyciela przedmiotu, a podczas lekcji prowadzonej online uczestnictwa w niej w czasie rzeczywistym (brak takiej możliwości należy wyjaśnić/usprawiedliwić),
  2. systematycznego utrwalania wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu.
 6. Nauczyciel tworzy lekcję w e-dzienniku: wpisuje temat, frekwencję (ns), zapowiedziane sprawdziany, prace klasowe i kartkówki.
 7. Nauczyciel udostępnia materiały i zadania na Classroom; nie ma potrzeby wysyłania informacji przez e-dziennik.
 8. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 9. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 10. System oceniania i informowania o postępach w nauce pozostaje niezmienny.
 11. Treści przekazywane w ramach pracy zdalnej mogą służyć odbiorcom wyłącznie na użytek prywatny, ściśle w celach określonych przez nadawcę. Zasadą jest wykorzystanie treści w celach edukacyjnych, chyba że nauczyciel jasno zdefiniuje inne przypadki pola eksploatacji. Wszystkie przypadki naruszania praw autorskich, o których mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, skutkować będą odpowiedzialnością wynikającą z przepisów ustawy, przede wszystkim w zakresie przywłaszczenia praw autorskich, nielegalne rozpowszechniania i zwielokrotniania.
 12. Kontakt nauczycieli z rodzicami odbywa się za pomocą środków do komunikacji zdalnej, a sposób kontaktu i poruszany temat powinien zostać odnotowany w zakładce – kontakty z rodzicami w e-dzienniku.
 13. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania zadań. Sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki odbywają się na platformie Classroom. Nauczyciel zlecający zadanie do wykonania wyznacza termin jego realizacji. W przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, nauczyciel określa zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, o czym informuje ucznia drogą elektroniczną.
 14. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 15. W przypadku, gdy uczeń nie odczytuje przesłanych przez nauczyciela informacji, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu opiekunów prawnych. W przypadku nierozwiązania problemu, nauczyciel informuje wychowawcę klasy i pedagoga. Wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z uczniem i rodzicem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym (zakładka: kontakty z rodzicami). W przypadku ucznia pełnoletniego informacje o kontakcie z uczniem wpisujemy w kartotece ucznia/uwagi. Wychowawca informuje o tym zdarzeniu pedagoga i dyrektora szkoły.
 16. Uczeń nie ma prawa odmówić poddania się weryfikacji wiedzy, w trybie wskazanym przez nauczyciela. Nieprzystąpienie do takiej weryfikacji, skutkuje niezaliczeniem partii materiału, do czasu jego zaliczenia przez ucznia.
 17. Uczeń ma możliwość przystąpienia do egzamin klasyfikacyjnego lub poprawkowego zgodnie ze Statutem Szkoły.
 18. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
 19. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Ocenianiu podlega wyłącznie merytoryczny poziom wiedzy ucznia.
 20. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują czas i warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 21. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat lub w inny sposób naruszający prawa autorskie, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Ten sam sposób oceny stosuje się przy korzystaniu przez ucznia z nieuprawnionych pomocy dydaktycznych lub pomocy osób trzecich.
 22. Uczeń ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby, problemów technicznych lub innych problemów niezależnych od ucznia, o czym wcześniej informuje nauczyciela przedmiotu.
 23. Uczeń ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, poprawić ocenę niedostateczną za brak wykonanego zadania w terminie.
 24. Uczeń otrzymuje oceny zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
 25. W przypadku zdalnego nauczania ocenie zachowania podlega:
  1. systematyczność i sumienność wywiązywania się z zadań,
  2. uczciwość w wykonywaniu zadań (nie dopuszcza się prac skopiowanych z Internetu lub prac pisanych niesamodzielnie).
 26. Ocena końcowa zachowania może ulec obniżeniu, w przypadku naruszenia  zasad opisanych w pkt.22.
 27. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
 28. O zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu ucznia, nauczyciel informuje ucznia i rodzica w terminie określonym w Statucie Szkoły, wpisując informację w e‑dzienniku.
 29. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa opublikowany jest na stronie internetowej szkoły.
 30. Jest możliwość korzystania z biblioteki szkolnej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Archiwa
%d bloggers like this: