DSD

DSD (Deutsches Sprachdiplom)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu należy do szkół w Polsce, które realizują projekt edukacyjny „Schulen: Partner der Zukunft” (dokładnie: “Szkoły: partner dla przyszłości”). Celem inicjatywy jest stworzenie globalnej sieci szkół partnerskich, w których podnoszona będzie jakość nauczania języka niemieckiego, a także rozbudzane zainteresowanie historią i współczesnością Niemiec. Inicjatywa koordynowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Za granicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej (PAD). W ramach projektu od 2010 roku  w szkole przeprowadzane są bezpłatnie egzaminy DSD I i DSD II.

Certyfikat DSD II

  • odpowiada poziomowi C1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
  • uprawnia do studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech,
  • daje możliwość wyjazdu na stypendium do Niemiec,
  • jest świadectwem znajomości języka, dzięki temu zwiększa szanse na rynku pracy,
  • można go zdobyć w naszej szkole bezpłatnie.

DSD II

DSD II

Egzamin językowy DSD II na poziomie B2/C1 jest w naszej szkole zdawany od 2001 roku.

Wymagania oraz poziom biegłości językowej do egzaminu opisane są przez europejski system opisu kształcenia językowego, który jest spójny dla wszystkich języków oraz egzaminów językowych.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny sprawdza poziom umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego a następnie umiejętności wypowiedzenia się pisemnie na podany temat, który jest tematem problemowym. Egzamin ustny polega na zaprezentowaniu tematu problemowego oraz dyskusji.

Średnia zdawalność egzaminu DSD II w naszej szkole plasuje się na poziomie 86,5%.

Zdawalność DSD II w naszej szkole
  • Zdający
  • Uzyskane dyplomy

DSD I

DSD I

Egzamin językowy DSD I na poziomie A2/B1 jest w naszej szkole zdawany od 2010 roku.

Wymagania oraz poziom biegłości językowej do egzaminu opisane są przez europejski system opisu kształcenia językowego, który jest spójny dla wszystkich języków oraz egzaminów językowych.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny sprawdza poziom umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego a następnie umiejętność wypowiedzenia się na podany temat z życia codziennego zdającego. Egzamin ustny polega na stworzeniu prezentacji na znany sobie temat.

Średnia zdawalność egzaminu DSD I w naszej szkole plasuje się na poziomie 97%.

Zdawalność DSD I w naszej szkole
  • Zdający
  • Uzyskane dyplomy
Wybierz kategorię