FAQ – rekrutacja do I LO

Kiedy można złożyć wniosek rekrutacyjny i ile szkół można wybrać?
W przypadku I Liceum Ogólnokształcącego  wniosek musi być złożony do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Można wybrać trzy szkoły z całego województwa śląskiego (oczywiście w teorii, bo zwykle wybiera się szkoły z najbliższej okolicy) i wszystkie oddziały w tych szkołach. Tylko jeden oddział może być na pierwszym miejscu (pierwsza preferencja).
Pamiętajmy jednak, że w przypadku Liceum Sztuk Plastycznych (jest też w ofercie naszej szkoły, ale poza systemem e-rekrutacji) wniosek musi być złożony do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Gdzie można znaleźć kalendarz rekrutacji?
Wszystkie szczegółowe terminy rekrutacji zostały podane podane przez Śląskiego Kuratora Oświaty – link do dokumentu. Terminy te są uwzględniane w regulaminie rekrutacji, ale skrótowo można je też podejrzeć tutaj.

Jakie będą w tym roku progi do poszczególnych klas?
Nie określamy progów w systemie rekrutacji. Wszystko zależy od liczby kandydatów, stopnia trudności egzaminów ósmoklasisty, sumy punktów uzyskanych przez kandydatów. Zasada działania systemu rekrutacyjnego jest taka: kandydaci wprowadzają wszystkie osiągnięcia do systemu, które system przelicza na punkty. Po zakończeniu tego etapu, generowana jest lista kandydatów, którzy mieli najwięcej punktów.

Jak ułożyć listę klas (profili) oraz kolejność szkół?
Są dwie strategie: pierwsza to wybór określonych profili, druga strategia to wymarzona szkoła (a profil ma znaczenie drugorzędne).
Jeśli uczeń stawia np. na profil matematyczny, powinien wpisać klasy o danym profilu z różnych szkół (maksymalnie 3!) w kolejności pożądanej, następnie może wrócić do kolejnego profilu jaki rozważa i wpisać szkoły.
Jeśli uczeń stawia na szkołę, to wypisuje w kolejności pożądane klasy z danej szkoły, a następnie to samo wykonuje z kolejną szkołą.

Jakie dokumenty rekrutacyjne są wymagane do szkoły pierwszego wyboru?
Pierwszym wymaganym dokumentem jest wniosek generowany przez system e-rekrutacji. Musi być dostarczony do 17.06 (w wersji papierowej lub elektronicznie przez system e-rekrutacji z podpisem elektronicznym rodzica). Jeśli we wniosku były zaznaczone pola dotyczące szczególnej sytuacji kandydata, wtedy dodatkowym dokumentem są stosowne oświadczenia (patrz pytanie o załączniki – poniżej). Kolejnymi dokumentami dostarczanymi do szkoły w terminie od 21.06 do 5.07 są świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Do naszej szkoły, kiedy już jesteśmy na liście przyjętych, dostarczamy również odpis aktu urodzenia oraz zdjęcie legitymacyjne, a także kartę zdrowia (we wrześniu).

Kto musi podpisać wniosek elektroniczny, aby był zaakceptowany?
Wniosek podpisuje rodzic. Do podpisania wniosku elektronicznie rodzic musi posiadać Profil Zaufany.

Czy trzeba drukować i przynosić wniosek elektronicznie podpisany przez rodziców?
Nie trzeba przynosić, należy tylko sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta, czy wniosek został zaakceptowany.

Czy do wniosku należy dołączyć jakieś załączniki?
W przypadku sytuacji rodzinnych, np. samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców lub w przypadku niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny należy dostarczyć stosowne oświadczenie (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka do pobrania z systemu e-rekrutacji).

Kiedy dostarczyć świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty?
W terminie od 21 czerwca do 5 lipca dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Ostatecznie świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły wskazanej przez system, czyli od 12 lipca do 18 lipca.

Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć fotografię?
Jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny), razem z  oryginałami innych dokumentów dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów do szkoły, do której zostaliśmy zakwalifikowani. Do naszej szkoły dostarczamy również kopię wyciągu z aktu urodzenia.

Jestem uczniem spoza Raciborza i wiem, że sporo czasu będę musiał poświęcić na dojazdy. O której kończą się lekcje w planie tygodniowym?
W zależności od planu lekcji możesz kończyć najczęściej po 7. lekcji o godz. 14.00, po 8. lekcji o godz. 14.50 lub ostatecznie (bardzo rzadko) o godz. 15.40. Godzinowy rozkład lekcji znajdziesz tutaj.

Uczę się w szkole muzycznej i nie wiem czy uda mi się pogodzić plany zajęć w obu szkołach.
W każdym roczniku jest zawsze kilka osób, które chodzą do szkoły muzycznej. I dają radę:)

Czy do wniosku od razu musimy załączać zaświadczenie o byciu laureatem i finalista konkursów interdyscyplinarnych?
Do wniosku nie dołączamy żadnych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie tytułów czy miejsc w konkursach. Informacja na świadectwie jest wystarczającym potwierdzeniem.

Za jakie konkursy można uzyskać dodatkowe punkty i gdzie publikowana jest ich lista?
Punkty można otrzymać za konkursy i zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. Listy tych zawodów publikuje dane kuratorium – tutaj link do zakładki Rekrutacja z wykazami konkursów na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Warto znać też listę z ubiegłych lat – link. Jeśli chodzi o konkretną ilość punktów, jaką można uzyskać – odsyłamy do § 6. Rozporządzenia MEN z 2019 r.
Szkoła podstawowa powinna znać listy tych konkursów i wiedzieć, jakie konkursy mogą być wpisane na świadectwie.

Jak wprowadzić do systemu elektronicznego informację o wolontariacie?
Wolontariat musi być wpisany przede wszystkim na świadectwie (komisja rekrutacyjna będzie to sprawdzała), a w systemie elektronicznym jest odpowiednia rubryka, którą klikamy na potwierdzenie faktu, że wolontariat mamy udokumentowany na świadectwie. Można to zrobić później, kiedy będziemy w systemie uzupełniać oceny i wyniki egzaminu.

Czy jeśli jestem z województwa śląskiego, a chcę wybrać szkołę z województwa opolskiego na 2 miejscu, to zrobię to bezproblemowo?
Niestety nie, ponieważ system obejmuje szkoły z danego województwa. Dla województwa opolskiego system rekrutacji znajduje się pod tym adresem: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie wypełnienie dwóch wniosków oddzielnie dla każdego województwa i wybór klasy z obydwu szkół na pierwszym miejscu (szkoła pierwszego wyboru). Oczywiście do obydwu szkół trzeba będzie dostarczyć kopie dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) do 5 lipca,  a decyzję będzie można podjąć w momencie potwierdzenia woli w terminie do 18 lipca. 

​Ile wniosków można złożyć?
Każdy składa tylko jeden wniosek – do szkoły pierwszego wyboru.

Jeżeli wniosek składam w szkole, którą wybrałam jako moją szkołę preferowaną, a szkoła jest poza systemem, to w systemie będzie to gdzieś ujęte?
Nie będzie to ujęte. Jeśli składasz wniosek do szkoły, która prowadzi rekrutację poza systemem, to warto też wypełnić wniosek elektroniczny. Dlaczego?  W przypadku gdyby dana klasa nie powstała, to mamy jeszcze szansę na przyjęcie do innej szkoły. W systemie musimy wtedy wybrać kilka kolejnych klas, które byłyby dla nas odpowiednie i do tej szkoły, którą w systemie wybieramy na pierwszym miejscu zanosimy również wniosek, nawet jeśli jest to dla nas potencjalnie drugi wybór.

Czy osiągnięcia które mam wpisane na świadectwie z 6 klasy mogą być wpisane na świadectwie końcowym z 8 klasy?
Tak, jak najbardziej! Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej powinno zawierać wpisy o największych osiągnięciach ucznia z klas 4 – 8.

Czy jeśli dostanę się do np. do oddziału 1A w szkole X, który był pierwszą preferencją, to czy wyklucza to dostanie się do oddziału 1B w szkole Y? Innymi słowy, czy system przydziela nas tylko do JEDNEGO oddziału /szkoły, do której zakwalifikujemy się dzięki uzyskanym punktom? Czy też można dostać się do 3 szkół równocześnie?

Dostajemy się tylko do jednego oddziału. Jeśli mamy wystarczającą ilość punktów, by system przydzielił nas do oddziału 1A, to już automatycznie odrzucane są pozostałe nasze preferencje. Jeśli jednak tych punktów mamy za mało, to system będzie sprawdzał kolejno klasy, które wybraliśmy jako kolejne preferencje. Może przydzielić nas do drugiej, trzeciej, czwartej (itd.) preferencji, a wszystko będzie zależało od ilości punktów kandydata, ilości chętnych do danego oddziału i ilości punktów pozostałych kandydatów.

Wybieram szkołę X jako szkołę pierwszego wyboru, a Y jako drugą, ale wciąż się waham, czy gdy dostanę się do szkoły X, droga do szkoły Y jest już zamknięta?
Niestety w praktyce tak to wygląda. Można jeszcze w trakcie trwania rekrutacji uzupełniającej liczyć na to, że w szkole Y zostaną wolne miejsca, które wyświetlą się w systemie od 19 lipca. Wtedy należy skontaktować się ze szkołą Y i dopełnić odpowiednich formalności (np. pobrać i uzupełnić wniosek ze strony – już poza e-rekrutacją).

Co to znaczy, że wybieram jakieś rozszerzenie?
Rozszerzenie, to przedmiot, który będzie nauczany w większej ilości godzin w danej klasie, np. jeśli wybierzesz klasę matematyczną, to w niej masz 3 rozszerzenia: z matematyki, informatyki i języka angielskiego, więc z każdego z tych przedmiotów od klasy pierwszej do klasy czwartej będziesz mieć od 1 do 3 godzin tygodniowo więcej.
Jeden z tych przedmiotów będzie też dla ciebie jako obowiązkowy do zdawania na maturze (ty zdecydujesz).

Co decyduje o tym, jaki język będzie nauczany w danej klasie?
Języki są przypisane do oferty w danej klasie, przy czym zawsze mamy język angielski, a drugi język jest z reguły do wyboru przez kandydata (z listy języków zaproponowanych w danej klasie). Swój wybór deklaruje kandydat w momencie składania dokumentów od 12.06 do 5.07. O tym, czy dany język będzie nauczany w danej klasie decyduje również ilość osób, która wybierze dany język.

Czy istnieje realna szansa na zwiększenie liczby uczniów w oddziale?
Organ prowadzący szkołę określa liczbę uczniów w oddziałach i jest to liczba niezmienna (32 osoby). W bardzo rzadkich przypadkach (np. uczeń przyjeżdżający z zagranicy starający się o przyjęcie do danego typu klasy ze względu na posiadane dokumenty) może zdarzyć się zwiększenie tej liczby o 1 osobę.

Jakie koła zainteresowań funkcjonują w szkole?
W każdym roku szkolnym funkcjonują koła zainteresowań powiązane z zainteresowaniami uczniów, ich potrzebami, realizowanymi projektami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły. W bieżącym roku szkolnym mamy m.in. sks-y z koszykówki i siatkówki, klub miłośników górskich wycieczek, angielskojęzyczne koło teatralne, koło psychologiczne, kółko szachowe czy koło robotyki, a także Szkolny Klub Filmowy oraz ekipę zajmującą się szkolnym radiem i mediami. Dysponujemy również przestrzenią w sieci, gdzie uczniowie mogą realizować zainteresowania artystyczne (literackie, plastyczne, fotograficzne czy filmowe) – na łamach magazynu “Ad Operam!“.

Jakie są zasady naboru do Erasmusa? Jakie kryteria brane są pod uwagę? 
W naszej szkole od kilku lat realizowane są różne projekty Erasmus+. Nabór do danego projektu jest ogłaszany przez e-dziennik, a kryteria podane w regulaminie. Jak to funkcjonowało w ubiegłych latach, można przeczytać na naszej stronie w zakładce o Projektach Erasmus+.

Wybierz kategorię