Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny: Ewa Teodorowicz-Tomaszek

gabinet 202 (II piętro)

e-mail: [email protected]

tel. 797 213 916

 

 

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-14:30 8:00-12:30 8:00-10:25 8:00-12:30 8:40-9:40R
10:25-11:25R 9:40-12:40
15:00-16:00 11:25-13:30

Rzajęcia rewalidacyjne

 

Jest możliwość umówienia spotkania poza godzinami pracy. Takie spotkanie należy umówić telefonicznie (tel. 797 213 916) lub poprzez dziennik elektroniczny.

Psycholog szkolny: Aleksandra Piechaczek

gabinet 105 (I piętro, łącznik)

e-mail: [email protected]

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Środa Piątek
8:00-13:30 8:00-13:30

Nauczanie indywidualne jest przeznaczone dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone są w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania w szkole ponadpodstawowej wynosi od 12 do 16 godzin.

W celu uzyskania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym należy złożyć następujące dokumenty
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 1. Opinia ze szkoły nt. ucznia starającego się o przyznanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
 2. Zaswiadczenie lekarskie dot. NI
 3. Wniosek o badanie w PPP

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. W celu uzyskania ww. opinii należy złożyć następujące dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 1. Opinia ze szkoły nt. ucznia starającego się o ZŚK
 2. Wniosek o badanie w PPP
 3. Zaświadczenie lekarskie – ZŚK

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Specyficzne trudności w nauce:

 • dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania i pisania stwierdzane u ucznia, pomimo stosowania standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych,
 • dysortografia – rodzaj specyficznego zaburzenia, które polega na niepoprawnym zapisywaniu wyrazów,
 • dysgrafia – częściową bądź zupełną utratę zdolności poprawnego graficznie pisma, co powoduje jego często całkowitą nieczytelność,
 • dyskalkulia – specyficzne trudności w nauce matematyki i arytmetyki.

Dysfunkcje te często są zauważane przez nauczycieli i diagnozowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne u dzieci na wczesnym etapie edukacji. Wystarczy wtedy dostarczyć do sekretariatu szkoły opinię wydaną przez PPP. Jeśli nie posiadamy takiego dokumentu, a podejrzewamy u dziecka lub siebie (pełnoletni uczeń) taką dysfunkcję należy zgłosić się do pedagoga szkolnego. W celu pierwszej diagnozy na etapie szkoły ponadpodstawowej wymagana jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy dostarczyć:

 1. Wniosek o badanie w PPP,
 2. Opinię nauczyciela języka polskiego (w przypadku podejrzenia dysleksji, dysortografii, dysgrafii) lub opinię nauczyciela matematyki (w przypadku podejrzenia dyskalkulii),
 3. Informację ze szkoły o pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na wykonanie badania.

 

Należy pamiętać, iż posiadanie ww. dysfunkcji nie wydłuża czasu egzaminu maturalnego.

Indywidualny tok  nauki (ITN) oraz indywidualny program nauki (IPN) są skierowane do uczniów uzdolnionych na każdym etapie edukacji. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas. ITN/IPN może być realizowany w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

Zezwolenie na ITN/IPN może być udzielone po upływie co najmniej  jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN/IPN mogą wystąpić:

 1. uczeń – niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
 2. rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, sporządzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię jeśli uczeń będzie miał wykonane aktualne badania. Możliwe jest, że trzeba będzie wykonać je, w tym celu należy złożyć wniosek o badanie w PPP.

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Objęcie Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni; (…)

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

 

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jeżeli ktoś chciałby anonimowo zgłosić jakiś problem, może to zrobić wrzucając kartkę do “Skrzynki zaufania”, która znajduje się w strefie ucznia przy szatniach. Skrzynka jest systematycznie sprawdzana przez pedagoga szkolnego.

Jeśli wrzucając informację do skrzynki zaufania chcesz uzyskać odpowiedź, podaj w jaki sposób można Ci ją przekazać (np. załóż specjalny „anonimowy” e-mail i podaj go w treści wiadomości).

Archiwa