Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny: Ewa Teodorowicz-Tomaszek

gabinet 202 (II piętro)

e-mail: [email protected]

tel. 797 213 916

 

 

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-14:30 8:00-12:30 8:00-10:25 8:00-12:30 8:40-9:40R
10:25-11:25R 9:40-12:40
15:00-16:00 11:25-13:30

Rzajęcia rewalidacyjne

 

Jest możliwość umówienia spotkania poza godzinami pracy. Takie spotkanie należy umówić telefonicznie (tel. 797 213 916) lub poprzez dziennik elektroniczny.

Psycholog szkolny: Aleksandra Piechaczek

gabinet 105 (I piętro, łącznik)

e-mail: [email protected]

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Środa Piątek
8:00-13:30 8:00-13:30

Nauczanie indywidualne jest przeznaczone dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone są w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania w szkole ponadpodstawowej wynosi od 12 do 16 godzin.

W celu uzyskania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym należy złożyć następujące dokumenty
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

  1. Opinia ze szkoły nt. ucznia starającego się o przyznanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  2. Zaświadczenie lekarskie NI
  3. Wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. W celu uzyskania ww. opinii należy złożyć następujące dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

  1. Opinia ze szkoły nt. ucznia starającego się o ZŚK
  2. Wniosek o badanie w PPP
  3. Zaświadczenie lekarskie – ZŚK

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Indywidualny tok  nauki (ITN) oraz indywidualny program nauki (IPN) są skierowane do uczniów uzdolnionych na każdym etapie edukacji. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas. ITN/IPN może być realizowany w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

Zezwolenie na ITN/IPN może być udzielone po upływie co najmniej  jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN/IPN mogą wystąpić:

  1. uczeń – niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
  2. rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia;
  3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, sporządzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię jeśli uczeń będzie miał wykonane aktualne badania. Możliwe jest, że trzeba będzie wykonać je, w tym celu należy złożyć wniosek o badanie w PPP.

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Objęcie Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni; (…)

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

 

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Przepisy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jeżeli ktoś chciałby anonimowo zgłosić jakiś problem, może to zrobić wrzucając kartkę do “Skrzynki zaufania”, która znajduje się w strefie ucznia przy szatniach. Skrzynka jest systematycznie sprawdzana przez pedagoga szkolnego.

Jeśli wrzucając informację do skrzynki zaufania chcesz uzyskać odpowiedź, podaj w jaki sposób można Ci ją przekazać (np. załóż specjalny „anonimowy” e-mail i podaj go w treści wiadomości).

Archiwa