PRZYJACIEL DZIECKA

Obrazy newsów: tpd.png

5 czerwca br. raciborski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował 11 mińędzyszkolne spotkania kół TPD, by dostrzec i podzińękowaæ osobom, które bezinteresownie poświńęcają sińę pomocy dzieciom. Wśród osób docenionych znalazły sińę mińędzy innymi panie Elżbieta Wójcik – Kołaczek (nasza wspaniała pielńęgniarka), Joanna Kazimierczak, Magdalena Myśliwy oraz Joanna Sokołowska – otrzymały one statuetki „Przyjaciel dziecka”.  Specjalną odznaką Przyjaciela Dziecka wyróżniona została również pani Józefa Kielak, która współpracuje z naszą szkołą jako terapeutka. świadkami uroczystości byli wybrani uczniowie klasy 3g2. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: tpd.png 5 czerwca br. raciborski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dziecizorganizował 11 mińędzyszkolne spotkania kół TPD, by dostrzec i podzińękowaæ osobom, które bezinteresownie poświńęcają sińę pomocy dzieciom. Wśród osób docenionych znalazły sińę mińędzy innymi panieElżbieta Wójcik – Kołaczek (nasza wspaniała pielńęgniarka), Joanna KazimierczakMagdalena Myśliwy oraz Joanna Sokołowska –otrzymały one statuetki „Przyjaciel dziecka”.  Specjalną odznaką Przyjaciela Dziecka wyróżniona została również pani Józefa Kielak, która współpracuje z naszą szkołą jako terapeutka. świadkami uroczystości byli wybrani uczniowie klasy 3g2. 

Obrazy newsów: przyjaciel_dziecka_2014.jpg

Wszystkie wymienione panie od wielu lat działają na rzecz dzieci, ich praca polega w szczególności na:

  • podejmowaniu systematycznej pracy na rzecz dobra uczniów oraz ich rodzin, poza ramami swych zawodowych obowiązków; trosce i wrażliwości na dzieci i młodzież, bńędących w trudnych życiowych sytuacjach;
  • okazywaniu wsparcia i zainteresowania;
  • dobrym słowie;
  • podejmowaniu działalności społecznej na rzecz środowiska, w tym organizują od wielu lat akcje na rzecz potrzebujących dzieci np. : „Szlachetna Paczka”, panie koordynują na terenie ZSO nr 1  projekt pomocy rodzinom znajdującym sińę w trudnej sytuacji materialnej. Dzińęki ich zaangażowaniu przed świńętami  Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a czńęsto również marzeniom. Dzińęki ogromnemu zaangażowaniu w/w pań udało sińę objąæ pomocą również te rodziny, których dochód nieznacznie przekraczał kryterium ujńęcia ich w opisanej akcji pomocowej. Panie swą determinacją, empatią oraz poświńęcaniem swego wolnego czasu nie tylko pomagają dzieciom i ich rodzinom, ale również uczą młodych ludzi zaangażowanych w projekt, że pomoc drugiemu człowiekowi jest bezcenna i łzy radości jakie widzą na twarzach obdarowanych rodzin, pozostaną w ich pamińęci na długie lata, a serce okazane drugiemu człowiekowi, bńędzie drogowskazem wyznaczającym wartości w ich dorosłym życiu.

Warto wspomnieæ, że pracami naszego szkolnego koła TPD kieruje od wielu lat pani pedagog Katarzyna Adamek-Chwalczyk, u której niejeden uczeń znalazł już wsparcie i doświadczył życzliwości.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: