Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

REGULAMIN REKRUTACJI
UCZNIÓW – ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Racibórz

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w: 

   1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (zwanego dalej szkołą) jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 
   2. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
   3. Na rok szkolny 2021/2022 kandydatom proponowane są dwie specjalności: 
    1. techniki graficzne (specjalizacja – projektowanie graficzne), 
    2. fotografia i film (specjalizacja – fotografia artystyczna). 
   4. W klasie pierwszej przewidziane są miejsca dla maksymalnie 32 osób (specjalność – techniki graficzne16 osób, specjalność – fotografia i film16 osób). 
   5. Liceum Sztuk Plastycznych objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej.
   6. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się zakładając konto i postępując zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w systemie rekrutacji elektronicznej.
   7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu dopuszczeni są kandydaci, którzy dostarczyli wniosek o przyjęcie do szkoły, o którym mowa w pkt. 9.1.
   8. O przydziale kandydatów na poszczególne specjalności decydują:
    1. ich preferencje, 
    2. liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym (pierwszeństwo w wyborze specjalności ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów.
   9. Od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 uczeń dostarcza do szkoły następujące dokumenty (w miarę możliwości prosimy o przesyłanie ich na adres: [email protected].): 
    1. podpisany przez rodziców wniosek wygenerowany z systemu e-rekrutacji (w przypadku wersji elektronicznej: dokument zeskanowany)
    2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole (można dostarczyć zaświadczenie lekarskie w późniejszym terminie, jeśli nie ma obecnie możliwości jego uzyskania). W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 
   10. Terminy składania dokumentacji mogą ulec zmianie.
   11. Egzamin wstępny odbędzie się 01 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 na terenie szkoły (należy na bieżąco śledzić informacje w zakładce Rekrutacja – Ogłoszenia i LSP – egzamin wstępny).  
   12. II termin egzaminu wstępnego (w przypadku, gdy kandydat ze względu na sytuację zdrowotną nie mógł przystąpić w terminie głównym) został wyznaczony na 11 czerwca 2021 r. o godz. 8.00.
   13. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję egzaminacyjną, zwaną dalej “komisją” i wyznacza jej przewodniczącego. 
   14. Egzamin wstępny, za który można uzyskać maksymalnie 30 punktów, obejmuje egzamin praktyczny z: 
    1. rysunku (skala ocen od 0 do 10 punktów),  
    2. malarstwa (skala ocen od 0 do 10 punktów), 
    3. kompozycji przestrzennej (skala ocen od 0 do 10 punktów). 
   15. W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje pracę w zakresie: 
    1. rysunku: martwa natura, technika: ołówek, format A3, 
    2. malarstwa: martwa natura, technika: farba akrylowa, format A3, 
    3. kompozycji przestrzennej: technika: modelowanie w plastelinie. 
   16. Każda z trzech części egzaminu praktycznego trwa 90 minut. Pomiędzy częściami planowana jest 15-minutowa przerwa. 
   17. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi takimi jak: plastelina (blok plastelinowy 0,5 kg), narzędzie do modelowania w plastelinie, 4 kartki z bloku technicznego (format A3), ołówki, pędzle różnej grubości, farby akrylowe (ewentualnie: naczynie na wodę, szpachla). 
   18. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół, który zawiera listę kandydatów oraz uzyskane przez nich w poszczególnych częściach egzaminu punkty. 
   19. Protokół, o którym mowa w pkt. 18, przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku przechowywane są do końca września tego roku.
   20. Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu nastąpi 17 czerwca 2021 r.
   21. Kandydaci uzupełniają wniosek poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
   22. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk Plastycznych ogłasza przewodniczący komisji do 22 lipca 2021 r. 
   23. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.
   24. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych ogłasza przewodniczący komisji do 2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00.
   25. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:
    1. wielodzietność rodziny kandydata; 
    2. niepełnosprawność kandydata; 
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
   26. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 23 sierpnia 2021 r.
   27. Egzamin praktyczny w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się 04 sierpnia 2021 r.
   28. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej należy dostarczyć pozostałe dokumenty, w tym: 
    1. wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia), 
    2. jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny), 
    3. kartę zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu. 

Prosimy na bieżąco śledzić ogłoszenia dotyczące rekrutacji na stronie szkoły.
Archiwa