Wiosenne foto-inspiracje w Parku im. Miasta Roth

Obrazy newsów: wiosna_2015.jpg Wspaniała lokalizacja pracowni fotografii w budynku przy ul. Lwowskiej – tuż obok Parku im. Miasta Roth, pozwala uczniom Liceum Plastycznego na czńęstą obserwacjńę zmian w środowisku naturalnym przez pryzmat obiektywu fotograficznego. Wińęcej o zajńęciach w plenerze w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: wiosna_2015.jpg Wspaniała lokalizacja pracowni fotografii w budynku przy ul. Lwowskiej – tuż obok Parku im. Miasta Roth, pozwala uczniom Liceum Plastycznego na czńęstą obserwacjńę zmian w środowisku naturalnym przez pryzmat obiektywu fotograficznego.

Zajńęcia te – z uwagi na bogactwo naturalnych środków dydaktycznych oraz swobodńę działania – umożliwiają aktywniej i atrakcyjniej realizowaæ wiele celów dydaktycznych. Uwrażliwianie na pińękno i budzenie szacunku do środowiska naturalnego, to dziś szczególnie ważne cele w procesie kształcenia. Warsztaty twórcze w plenerze pozwalają na swobodńę działań młodzieży, a jednocześnie odsłaniają charakter światła naturanego. śWIATŁO, jako istota fotografii demonstruje tu pełnińę swoich możliwości. Wskazując na dynamicznie zmieniające sińę zjawiska, podkreśla różnorodne formy lub wprowadza określony nastrój w obrazie fotograficznym. W takich warunkach, każdy ma szansńę zarejestrowaæ interesujący kadr i odnieśæ swój mały sukces. Fakt ten sprzyja dalszej pogłńębionej obserwacji, a tym samym ułatwia wejście na drogńę do kontrolowanego samokształcenia. Dynamicznie rozwijający sińę przemysł nieustannie dostarcza nowe “zabawki” do fotografowania. Dostńępnośæ sprzńętu fotograficznego niestety nie idzie w parze z jakością wykonywanych zdjńęæ. Rzecz w tym, aby używaæ tego sprzńętu świadomie i celowo, inspirując odbiorcńę do refleksji. Znakomity czeski dydaktyk, Jan Amos Komensky stwierdził, że: “Dzieci należy uczyæ nie z książek, lecz dńębów, nieba i lasów”. Ta naturalna metoda nauczania sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, uaktywniając nie tylko procesy twórcze, ale przede wszystkim kształtując odpowiednie postawy.

dr Gabriela Habrom-Rokosz

Obrazy newsów: wiosna_habrom_rokosz.jpg

Obrazy newsów: wiosna_habrom_rokosz_2.jpg

Obrazy newsów: wiosna_habrom_rokosz_3.jpg

Obrazy newsów: wiosna_marcelina_hurt.jpg

Obrazy newsów: wiosna_marcelina_hurt_2.jpg

Obrazy newsów: wiosna_sara_lorenz.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: