Wyprawa na Węgry – pierwsza mobilność młodzieży w projekcie “Miasto nad rzeką”/A trip to Hungary – teenagers’ first mobility within the “City on the river” project

4.09.2023 r., gdy w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek, grupa 10 uczniów z klas drugich i trzecich wraz opiekunami wyruszyła do Zugló, dzielnicy węgierskiej stolicy Budapesztu. Tym razem postawiliśmy na bardziej ekologiczny transport – podróż pociągiem. Dzięki tej decyzji nie tylko mieliśmy swój wkład w obniżenie śladu węglowego, ale przede wszystkim mogliśmy podróżować grupą, bez stresu przed lotem samolotem, a jednocześnie podziwiać przez okna wagonów słoneczne krajobrazy Czech, Słowacji i północnych Węgier.

Na budapesztańskim dworcu Nuygati po raz pierwszy spotkaliśmy się z młodzieżą z partnerskiej szkoły Blanka Teleki Gimnázium. Tak rozpoczęła się nasza budapesztańska przygoda w projekcie “Miasto nad rzeką“.

W trakcie tygodniowego pobytu mieliśmy okazję przekonać się o wpływie Dunaju w proces kształtowania miasta, składającego się z dwóch, bardzo zróżnicowanych dzielnic – królewskiej Budy i nowoczesnego Pesztu. Wzięliśmy udział w wielu warsztatach i wizytach:

 • podczas gry terenowej w ogromnym parku Zugló nie tylko integrowaliśmy się, ale także zobaczyliśmy jak wiele atrakcji: sportowych, edukacyjnych, kulturowych, czeka na mieszkańców Budapesztu wśród naddunajskiej zieleni;
 • wizyta w Muzeum Budapesztu pozwoliła nam zrozumieć rolę licznych mostów spajających dwa brzegi, a udział w warsztatach budowania mostu z makaronu uświadomił jak trudno jest zbudować solidny most;
 • spacer na wzgórze Budy był okazją nie tylko do zrobienia zdjęć panoramicznych na modry Dunaj, ale przede wszystkim uzmysłowił nam siłę polityczną siedziby królewskiej chronionej przez rzekę;
 • podczas warsztatów w szkole zdobyliśmy wiele cennych informacji o biegu obu rzek, bioróżnorodności ich fauny i flory, a także sami dokonaliśmy analizy chemicznej wód z Odry i Dunaju, by przekonać się o ich dobrej jakości;
 • wraz z wizytą w Akademii Muzycznej poznaliśmy inspiracje Dunajem w kompozycjach Franciszka Liszta;
 • Dunaj jako świadka najważniejszych wydarzeń w historii Węgier odkryliśmy podczas wizyty w Parlamencie oraz przy pomniku Buty na brzegu Dunaju stworzonym na cześć ofiar Holokaustu;
 • w końcu rejs statkiem po rzece, widok przepływających obok nas olbrzymich wycieczkowców  uświadomił nam jak wielką rolę w transporcie, także międzynarodowym, ma Dunaj.

Pobyt w budapesztańskiej szkole pozwolił nam zobaczyć jak działa węgierski system edukacji, w szczególności szkoła średnia. Dla nauczycieli była to okazja do wymiany doświadczeń oraz obserwacji pracy. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Zugló pozwoliło na rozszerzenie dotychczasowej współpracy partnerskiej miast Raciborza i Zugló o kolejną perspektywę – do już współpracujących przedszkoli i szkół podstawowych dołączyły szkoły średnie.

Z Budapesztu wyjechaliśmy 8.09.2023 bardzo zadowoleni. Urzekło nas tętniące życiem miasto, jego zabytki,  udogodnienia transportowe, kuchnia, ale przede wszystkim ludzie z węgierskiej szkoły, których poznaliśmy – ciepli, serdeczni, pełni pomysłów, otwarci na dalszą współpracę.

On September 4, 2023, when the school bell rang for the first time in our school, a group of 10 second and third graders together with their teachers set out to Zugló, a district of the Hungarian capital Budapest. This time we opted for a more eco-friendly means of transport – the train. Due to this decision, not only did we contribute to lowering our carbon footprint but also were able to travel as a group, without the stress before a flight and at the same time admire the sunny landscapes of the Czech Republic, Slovakia and northern Hungary through the carriage windows.

Our first meeting with Blanka Teleki Gimnázium students took place at the Budapest Nuygati station. This is how our Hungarian adventure in the “City on the river” project began.

During a week -long stay we had an opportunity to see for ourselves the influence of the Danube on the process of shaping the city which consists of two, very different districts – royal Buda and modern Pest. We took part in numerous workshops and visits:

 • During an outdoor game in the enormous Zugló park not only did we break  the ice but also saw how many sport, educational, and cultural attractions await the residents of Budapest among the Danubian greenery.
 • A visit to the Budapest Museum enabled us to understand the role of a number of bridges joining two river banks, and participating in workshops of bridge building using pasta made us realize how difficult it is to build a solid bridge.
 • A walk to Buda Hill was an opportunity to take some panoramic  photos of the blue Danube, but above all it made us realize the political power of the royal residence protected by a river.
 • During workshops at school we gained a lot of valuable information on the course of both rivers, their biodiversity in terms of fauna and flora, and we carried out a chemical analysis of water samples from the Oder and Danube rivers in order to verify their good quality.
 • Thanks to the visit to the Music Academy we learned about the Danube inspirations in Ferenz Liszt’s compositions
 • We discovered the Danube as a witness to the most important events in Hungarian history during a visit to the Parliament and at the Buta monument on the bank of the Danube, created in honor of the victims of the Holocaust.
 • Finally, a cruise on the river and the sight of huge cruise ships passing us made us realize how important the Danube is in transport, including international one.

Our stay at a school in Budapest allowed us to see how the Hungarian education system works, especially secondary schools. For teachers it was an opportunity to exchange experiences and observe their work. The meeting with representatives of the Zugló City Hall allowed for the expansion of the existing partnership cooperation of the cities of Racibórz and Zugló with another prospect – secondary schools were added to the already cooperating kindergartens and primary schools.

We left Budapest very satisfied on September 8, 2023. We were enchanted by the bustling city, its monuments, transport facilities, cuisine, but above all, the people from the Hungarian school whom we met – warm, cordial, full of ideas, open to further cooperation.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: