Czasopisma angielskojńęzyczne w szkolnej bibliotece

Obrazy newsów: ang_czasopisma.jpg

Biblioteka szkolna powińększyła swoje zbiory o kolejne materiały w jńęzyku angielskim, które otrzymaliśmy z fundacji Pennsylvania Partnership Abroad, Ltd. W tym roku są to głównie czasopisma m. in. National Geographic, National Wildlife, Car and Drive, Time. Jest to wynik współpracy pomińędzy amerykańską organizacją a naszą szkołą, która rozpoczńęła sińę w kwietniu 2013 roku. Znaczną ilośæ książek i czasopism otrzymaliśmy już w  latach ubiegłych.

Archiwa
%d bloggers like this: