FERS

Projekt “Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej .

Projekt będzie trwał 18 miesięcy, od 3.12.2023 r. do 02.06.2025 r. Obejmie następujące działania:

2 wizyty typu job shadowing:

 • Escolas de Valengo w Portugalii – edukacja włączająca,
 • Liceo Statale Archimede w Mesynie we Włoszech – edukacja językowa i STEM,

oraz udział w kursach doskonalących nauczycieli w zakresie:

 • edukacji włączającej – Portugalia,
 • edukacji językowej i teatralnej – Irlandia,
 • nowoczesnych rozwiązań, w tym gamifikacji, w edukacji językowej – Irlandia.

W działaniach tych weźmie udział 9 nauczycieli naszej szkoły.

Efektem podjętej inicjatywy będzie podniesienie jakości pracy naszej szkoły w dwóch obszarach – edukacji włączającej i językowej:

 • wzrosną kompetencje językowo – kulturowe uczestników projektu,
 • wzrośnie ilość zdobytych certyfikatów językowych wśród młodzieży,
 • oferta szkoły zostanie poszerzona o nauczanie wybranych przedmiotów w języku angielskim,
 • zmianie ulegnie sposób prowadzenia zajęć językowych poprzez wdrożenie gamifikacji oraz TIK,
 • młodzież zyska nową scenę ekspresji poprzez udział w anglojęzycznym kole teatralnym,
 • podstawa programowa przedmiotów nauczanych przez nauczycieli zaangażowanych w projekt zostanie zrealizowana w formie innowacji i eksperymentów pedagogicznych m.in. STEM, klub Italiamo.
 • zmieni się na bardziej tolerancyjne i otwarte podejście społeczności lokalnej wobec osób dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością, odmiennych pod kątem wyznania, kultury czy orientacji seksualnej,
 • szkoła zyska kolejnych partnerów za granicą, a współpraca z nimi przełoży się na przygotowanie następnych projektów dla młodzieży,
 • wzrosną kompetencje zespołu projektowego w zakresie zarządzania mobilnościami, jakością działań i ich rezultatami oraz zasobami ludzkimi.

Wartość projektu wynosi 82 674,52 PLN, z których 82,52% zostanie sfinansowane z budżetu środków europejskich i 17,48% z budżetu środków krajowego. 

Wybierz kategorię