Liceum Sztuk Plastycznych dla Kandydatów

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, dzwoń do sekretariatu szkoły: tel. +48324154453

Ważne terminy

  • od 16 maja 2022 r. – możliwość wypełnienia wniosku w systemie e-rekrutacji
  • 03 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 upływa termin składania zaświadczeń lekarskich oraz wniosków pobranych z systemu e-rekrutacji
  • 07 czerwca 2022 r.  egzamin wstępny
  • 14 czerwca 2022 r. – II termin egzaminu wstępnego
  • 15 czerwca 2022 r. – ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk Plastycznych
  • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  • 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych
  • 04 sierpnia 2022 r. – egzamin wstępny w postępowaniu uzupełniającym
  • 19 sierpnia 2022 r. – zakończenie postępowania uzupełniającego

FAQ - często zadawane pytania

Kiedy można złożyć wniosek rekrutacyjny i ile szkół można wybrać?
W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych wniosek musi być złożony do 03 czerwca 2022 r. do godz.15.00. Jeśli Liceum Sztuk Plastycznych zostało wybrane na pierwszym miejscu, to można wybrać jeszcze jako kolejne preferencje dwie inne szkoły i wszystkie oddziały w tych szkołach.

Czy obecność na egzaminie wstępnym jest obowiązkowa?
Tak, bo podstawą do przyjęcia do LSP jest właśnie wynik tego egzaminu. 

Jak ułożyć listę klas (profili) oraz kolejność szkół?
Są dwie strategie: pierwsza to wybór określonych profili, druga strategia to wymarzona szkoła (a profil ma znaczenie drugorzędne).
Jeśli uczeń stawia na profil np. matematyczny, powinien wpisać klasy o danym profilu z różnych szkół w kolejności pożądanej, następnie może wrócić do kolejnego profilu jaki rozważa i wpisać szkoły.
Jeśli uczeń stawia na szkołę, to wypisuje w kolejności pożądane klasy z danej szkoły, a następnie to samo wykonuje z kolejną szkołą.

Kto musi podpisać wniosek elektroniczny, aby był zaakceptowany?
Obydwoje rodziców. Do podpisania wniosku elektronicznie trzeba posiadać Profil Zaufany.

Czy trzeba drukować i przynosić wniosek elektronicznie podpisany przez rodziców?
Nie trzeba przynosić, należy tylko sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta, czy wniosek został zaakceptowany.

Czy do wniosku należy dołączyć jakieś załączniki?
W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych jest to zaświadczenie lekarskie, a w przypadku sytuacji rodzinnych, np. samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców lub w przypadku niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny należy dostarczyć stosowne oświadczenie (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka do pobrania z systemu e-rekrutacji).

Kiedy dostarczyć świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty?
W terminie od 24 czerwca do 13lipca dostarczamy do szkoły pierwszego wyboru oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Ostatecznie świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły wskazanej przez system, czyli od 23 lipca do 30 lipca.

Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć fotografię?

Jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny), razem z  oryginałami innych dokumentów dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów do szkoły, do której zostaliśmy zakwalifikowani. Do naszej szkoły dostarczamy również kopię wyciągu z aktu urodzenia.

Jestem uczniem spoza Raciborza i wiem, że sporo czasu będę musiał poświęcić na dojazdy. O której kończą się lekcje w planie tygodniowym?
W zależności od planu lekcji możesz kończyć po 8. lekcji o godz. 14.50 lub po 9. lekcji o godz. 15.40.

Czy do wniosku od razu musimy załączać zaświadczenie o byciu laureatem i finalista konkursów interdyscyplinarnych?

Do wniosku nie dołączamy żadnych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie tytułów czy miejsc w konkursach. Informacja na świadectwie jest wystarczającym potwierdzeniem.

Czy jeśli jestem z województwa śląskiego, a chcę wybrać szkołę z województwa opolskiego na 2 miejscu, to zrobię to bezproblemowo?

Niestety nie, ponieważ system obejmuje szkoły z danego województwa. Dla województwa opolskiego system rekrutacji znajduje się pod tym adresem: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie wypełnienie dwóch wniosków oddzielnie dla każdego województwa i wybór klasy z obydwu szkół na pierwszym miejscu (szkoła pierwszego wyboru). Oczywiście do obydwu szkół trzeba będzie dostarczyć kopie dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) do 13 lipca,  a decyzję będzie można podjąć w momencie potwierdzenia woli w terminie do 28 lipca. 

​Ile wniosków można złożyć?

Każdy składa tylko jeden wniosek – do szkoły pierwszego wyboru.

Jeżeli wniosek składam w szkole, którą wybrałam jako moją szkołę preferowaną, a szkoła jest poza systemem, to w systemie będzie to gdzieś ujęte?

Nie będzie to ujęte. Jeśli składasz wniosek do szkoły, która prowadzi rekrutację poza systemem, to warto też wypełnić wniosek elektroniczny. Dlaczego?  W przypadku gdyby dana klasa nie powstała, to mamy jeszcze szansę na przyjęcie do innej szkoły. W systemie musimy wtedy wybrać kilka kolejnych klas, które byłyby dla nas odpowiednie i do tej szkoły, którą w systemie wybieramy na pierwszym miejscu zanosimy również wniosek, nawet jeśli jest to dla nas potencjalnie drugi wybór.

Czy osiągnięcia które mam wpisane na świadectwie z 6 klasy mogą być wpisane na świadectwie końcowym z 8 klasy?

Tak, jak najbardziej! Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej powinno zawierać wpisy o największych osiągnięciach ucznia z klas 4 – 8.

Czy jeśli dostanę się do np. do oddziału 1A w szkole X, który był pierwszą preferencją, to czy wyklucza to dostanie się do oddziału 1B w szkole Y? Innymi słowy, czy system przydziela nas tylko do JEDNEGO oddziału /szkoły, do której zakwalifikujemy się dzięki uzyskanym punktom? Czy też można dostać się do 3 szkół równocześnie?

Dostajemy się tylko do jednego oddziału. Jeśli mamy wystarczającą ilość punktów, by system przydzielił nas do oddziału 1A, to już automatycznie odrzucane są pozostałe nasze preferencje. Jeśli jednak tych punktów mamy za mało, to system będzie sprawdzał kolejno klasy, które wybraliśmy jako kolejne preferencje. Może przydzielić nas do drugiej, trzeciej, czwartej (itd.) preferencji, a wszystko będzie zależało od ilości punktów kandydata, ilości chętnych do danego oddziału i ilości punktów pozostałych kandydatów.

Wybieram szkołę X jako szkołę pierwszego wyboru, a Y jako drugą, ale wciąż się waham, czy gdy dostanę się do szkoły X, droga do szkoły Y jest już zamknięta?

Niestety w praktyce tak to wygląda. Można jeszcze w trakcie trwania rekrutacji uzupełniającej liczyć na to, że w szkole Y zostaną wolne miejsca, które wyświetlą się w systemie od 3 sierpnia. Wtedy należy skontaktować się ze szkołą Y i dopełnić odpowiednich formalności.

Nasze kategorie

Nasze archiwalne artykuły