FAQ – rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

Kiedy można złożyć wniosek rekrutacyjny do Plastyka?
Wniosek musi być pobrany ze strony szkoły i złożony od 13 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły. Liceum Sztuk Plastycznych nie jest objęte rekrutacją elektroniczną.

Czy obecność na egzaminie wstępnym jest obowiązkowa?
Tak, bo podstawą do przyjęcia do LSP jest właśnie wynik tego egzaminu.

Czy do wniosku należy dołączyć jakieś załączniki?
W przypadku Liceum Sztuk Plastycznych jest to zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie, a w przypadku sytuacji rodzinnych, np. samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców lub w przypadku niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny należy dostarczyć stosowne oświadczenie.

Kiedy dostarczyć świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty?
W terminie od 21 czerwca do 5 lipca dostarczamy oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Ostatecznie świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty dostarczamy po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły , czyli od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć fotografię?

Nie trzeba z wnioskiem, ale po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej należy dostarczyć dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny). Do naszej szkoły dostarczamy wtedy również kopię wyciągu z aktu urodzenia.

Jestem uczniem spoza Raciborza i wiem, że sporo czasu będę musiał poświęcić na dojazdy. O której kończą się lekcje w planie tygodniowym?
W zależności od planu lekcji możesz kończyć po 8. lekcji o godz. 14.50 lub po 9. lekcji o godz. 15.40. 

Czy do wniosku od razu musimy załączać zaświadczenie o byciu laureatem i finalistą konkursów interdyscyplinarnych?

Do wniosku nie dołączamy żadnych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie tytułów czy miejsc w konkursach. Informacja na świadectwie jest wystarczającym potwierdzeniem.

Czy osiągnięcia które mam wpisane na świadectwie z 6 klasy mogą być wpisane na świadectwie końcowym z 8 klasy?

Tak, jak najbardziej! Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej powinno zawierać wpisy o największych osiągnięciach ucznia z klas 4 – 8.

Wybierz kategorię