Szkoła kompetencji

Kompetencje kluczowe w naszej szkole

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu został objęty wsparciem w ramach projektu "Szkoła kompetencji - województwo śląskie" dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Jego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej 768 szkół.

Kompetencje kluczowe w naszej szkole

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania. Tempo zmian jest tak ogromne, że trudno przewidzieć, w jakie umiejętności wyposażyć uczniów, by po ukończeniu szkoły sprostali potrzebom rynku pracy. Dlatego ważne jest, by współcześnie rozwijać niezbędne do życia kompetencje kluczowe, które pozwolą młodym ludziom dopasować się do zmiennych warunków życia, pracy, nauki.

Małgorzata Wojnarowska w artykule Kompetencje kluczowe przygotowanie do życia opublikowanym w Trendach nr 4/2016 zwraca uwagę, że ten problem był od dawna w kręgu zainteresowań instytucji europejskich. W zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku można przeczytać: „Każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata (…). Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych” Kompetencje kluczowe w niniejszym dokumencie są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Wszyscy potrzebują ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. Porozumiewanie się w językach obcych,
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  4. Kompetencje informatyczne,
  5. Umiejętność uczenia się,
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie,
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość,
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

Wszystkie uważane są za jednakowo ważne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu został objęty wsparciem w ramach projektu “Szkoła kompetencji – województwo śląskie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Jego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej 768 szkół. W ramach tego projektu pod koniec roku szkolnego 2017/2018 pani dyrektor Marzena Kacprowicz i pani wicedyrektor Grażyna Strózik wzięły udział w kilkudniowym kursie, na którym pod okiem wybitnych trenerów, pozyskiwały wiedzę na temat wdrażania kompetencji kluczowych w szkole. Od września 2018 roku nasza szkoła objęta jest wsparciem doradcy – pani dr Bożeny Kubiczek, by skutecznie wprowadzać zmiany w świadomym nabywaniu kompetencji przez naszych uczniów.

Spośród ośmiu kompetencji, na podstawie diagnozy szkoły, wybraliśmy do realizacji kompetencję: Porozumiewanie się w językach obcych.

Uznaliśmy, iż znajomość języków obcych i swobodne porozumiewanie się nimi jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych umiejętności, a nasi uczniowie mają wiele możliwości, by tę umiejętność kształtować i rozwijać na wysokim poziomie.

Co prawda poziom umiejętności językowych naszych licealistów jest bardzo wysoki, o czym świadczą wyniki na egzaminach zewnętrznych, zwykle o kilkanaście punktów procentowych wyższe od średnich krajowych, ale zauważyliśmy, że w sytuacjach codziennych, podczas spotkań z obcokrajowcami – trema czy niewiara we własne siły, paraliżują uczniów. Dlatego podjęliśmy wysiłek, by w naszej szkole przełamywać bariery językowe uczniów i nauczycieli. Podjęte przez nas inicjatywy w celu kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w językach obcych, realizowane na wielu płaszczyznach, wzajemnie się uzupełniają: przede wszystkim nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ (kształcenie kadry), a także intensywniej niż dotychczas realizuje się możliwość udziału młodzieży w warsztatach i wymianach międzynarodowych. Zintensyfikowaliśmy także działania szkoły na rzecz kształtowania umiejętności językowych poprzez powołania od tego roku klasy językowej, w której uczniowie mają możliwość realizowania nauki języków obcych w wymiarze kilkugodzinnym, do wyboru mamy 5 języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, francuski i rosyjski) w grupach międzyoddziałowych. Nasi nauczyciele wspólnie z uczniami podjęli wiele językowych inicjatyw: spotkania z obcokrajowcami, współpraca z nauczycielami akademickimi wyższych uczelni, konkursy, akademie, koncerty). Działań jest bardzo dużo, a efekty już są widoczne. Nasi uczniowie widzą potrzebę i korzystają z możliwości, jakie daje im szkoła, by zdobywać certyfikaty językowe DSD.

Oto działania, które zaplanowaliśmy, ale już dziś wiemy, że lista znacznie się powiększy:

Działania/zadania

Termin realizacji

w roku szkolnym 2018/2019

Testy językowe „na wejściu” w klasach pierwszych. wrzesień
Analiza wyników nauczania języków obcych w klasach starszych (z uwzględnieniem dwóch momentów czasowych „na wejściu” oraz po zakończeniu edukacji). wrzesień
Sondaż/ankieta diagnostyczna na temat znajomości i używania języków obcych. wrzesień
Realizacja innowacji artystyczno – językowej w formie kreatywnych zajęć języka francuskiego w Liceum Plastycznym wrzesień – czerwiec
Przygotowanie i udział uczniów w obchodach Europejskiego Dnia Języków. wrzesień
Zorganizowanie spotkania z wykładowcą PWSZ – dr Ewą Gieroń-Czepczor (meandry języka angielskiego). wrzesień
Warsztaty językowe/wycieczki zagraniczne (Ukraina – wrzesień, Włochy – październik, Londyn – grudzień, Wiedeń – grudzień, Bruksela i Paryż – maj). wrzesień – maj
Uczestnictwo młodzieży w konkursach językowych, np. „I know America”, FOX, Turbolandeskunde. wrzesień – maj
Udział grupy uczniów w warsztatach – wymianie polsko – niemieckiej: „Młodzi dziennikarze na tropie wydarzeń polsko niemieckich naznaczonych wojnami”. wrzesień cz. 1 Racibórz (Polska),październik cz. 2 Lüdenscheid (Niemcy)
„Urzekająca Ukraina” – Ukraina, Ukraińcy (historia, polityka, kuchnia, zwyczajne życie, nowoczesność kontra sowiecka tradycja), slajdowisko z wyjazdu grupy uczniów klas I – III. październik
Warsztaty językowe dla nauczycieli – wspólne dzielenie się wiedzą, metodami pracy, materiałami/pomocami dydaktycznymi służącymi podniesieniu kompetencji językowych uczniów. październik – kwiecień
Szkolenie rady pedagogicznej na temat kompetencji kluczowych. listopad
Międzynarodowe projekty eTwinning. październik – czerwiec
Cykliczne spotkania w szkole z obcokrajowcami mieszkającymi w Raciborzu w ramach „Wielokulturowego miejsca spotkań”. listopad – kwiecień
Wielojęzyczny koncert kolęd. Najpiękniejsze kolędy i tradycyjne pastorałki w wykonaniu uczniów. grudzień
„Londyńskie wspomnienia” – slajdowisko podsumowujące warsztaty w Londynie. luty
Przeprowadzenie ewaluacji, pomiar rezultatów zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych (badania ankietowe). Sprawozdanie z realizacji działań. Wnioski z realizacji działań. Rekomendacje wynikające z realizacji działań. czerwiec
Wybierz kategorię