Seminarium dla nauczycieli historii sztuki w Warszawie

Obrazy newsów: seminarium_k_kwiotek.jpg

“W dniach 4-5 listopada 2016 roku wzińęłam udział w ogólnopolskim Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki w Warszawie, zorganizowanym przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” – ciąg dalszy sprawozdania z udziału w semiarium pani Katarzyny Kwiotek w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: seminarium_k_kwiotek.jpg

W dniach 4-5 listopada 2016 roku wzińęłam udział w ogólnopolskim Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki w Warszawie, zorganizowanym przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

        Seminarium składało sińę z dwóch czńęści. W pierwszym dniu zajńęcia odbywały sińę w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie i rozpoczńęły sińę zwiedzaniem z przewodnikiem muzealnym Galerii Sztuki XIX wieku. Kolejnym punktem programu był wykład Anny Lewandowskiej – konserwator z Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie Muzeum Narodowego w Warszawie – pt. „Technika i technologia na wybranych przykładach malarstwa polskiego XIX wieku”. Ten poprowadzony z niezwykłą pasją wykład, nie tylko przybliżył charakter codziennej pracy konserwatorskiej w muzeum, ale był też okazją do szczegółowego zapoznania sińę z problematyką wszystkich etapów konserwacji wybranych obrazów z kolekcji MNW, m. in. autorstwa Jana Matejki, Aleksandra Gierymskiego czy Olgi Boznańskiej. Po wykładzie miałam możliwośæ zwiedzenia najnowszej czasowej wystawy w Muzeum Narodowym pt. „¯ycie wśród pińękna. świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”.

        W kolejnym dniu seminarium miało miejsce w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie. Dr Beata Lewińska-Gwóźdź – dyrektor szkoły, a zarazem nauczycielka historii sztuki, gospodyni i organizatorka wydarzenia – wygłosiła wykład na temat oceniania kształtującego na lekcjach historii sztuki. Kolejny wykład, tym razem skupiony na problematyce architektury modernistycznej, pt. Modernistyczne utopie. Przyczynek do powojennych odbudowy miast”, wygłosiła Dorota Płuciennik, również nauczycielka historii sztuki w warszawskim Liceum Plastycznym i wieloletni dydaktyk. Ostatnim punktem programu były zajńęcia warsztatowe dla nauczycieli poświńęcone konstruowaniu narzńędzi dydaktycznych do analizy dzieła sztuki w świetle wymagań nowego egzaminu maturalnego.

Dzińękujńę Dyrekcji za możliwośæ wzińęcia udziału w seminarium, które było nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy merytorycznej i dydaktycznej oraz wymiany doświadczeń, ale również szansą na uczestnictwo w dyskusji na temat zmian w szkolnictwie artystycznym.

Katarzyna Kwiotek

Obrazy newsów: seminarium_1.jpg

Obrazy newsów: seminarium_2.jpg

Obrazy newsów: seminarium_zaswiadczenie.png

Archiwa
%d bloggers like this: