20 marca przywitaliśmy wiosnńę

 Obrazy newsów: wiosna.jpg

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajńęciach matematycznych, podczas których została zaprezentowana historia liczb, liczenia, maszyn liczących i matematyki. Na warsztatach z fizyki można było poeksperymentowaæ z anamorfozą. Przed południem każdy mógł również zobaczyæ Słońce przesłonińęte cieniem Ksińężyca. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

 Obrazy newsów: wiosna.jpg Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajńęciach matematycznych, podczas których została zaprezentowana historia liczb, liczenia, maszyn liczących i matematyki. Na warsztatach z fizyki można było poeksperymentowaæ z anamorfozą. Przed południem każdy mógł również zobaczyæ Słońce przesłonińęte cieniem Ksińężyca.

Na zajńęciach z matematyki uczniowie zostali zapoznani z najsławniejszymi matematykami starożytnymi oraz najsłynniejszymi liczbami w matematyce: liczbą Pi, liczbą Fi oraz jednostka urojoną “i”. Druga czńęśæ warsztatów polegała na zabawach z wyrażeniami algebraicznymi oraz figurami geometrycznym, podczas których uczniowie mieli okazjńę konkurowania ze  sobą. 

W tym dniu odbyły sińę również zajńęcia warsztatowe z fizyki. Uczniowie poznali sztukńę anamorficzną. Wysłuchali krótkiego wykładu na temat anamorfozy (deformacji obrazu, która jest tak duża, że nie da sińę odczytaæ treści obrazu w tradycyjny sposób, czyli patrząc na obraz na wprost). Na warsztatach zajńęliśmy sińę szczególnym przypadkiem anamorfozy walcowej, gdzie obrazy ogląda sińę w specjalnym rodzaju zwierciadła walcowego. W czasie zajńęæ młodzież sama rysowała proste rysunki, które potem można było oglądaæ w zwierciadle, tzw. anamorfoskopie. 

Dzień witania wiosny był wspaniałą okazją, aby spojrzeæ na matematykńę i fizykńę  innym okiem, co na co dzień nie zdarza sińę tak czńęsto. Dopełnieniem atrakcji była możliwośæ obserwacji czńęściowego zaæmienia Słońca🙂

Obrazy newsów: wiosna_01.jpgWybierz kategorię

%d bloggers like this: