Oddziały przygotowawcze – Підготовче відділення

W obecnej sytuacji funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych planowane jest w 2 szkołach: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kacprowicza (aktualnie uczęszcza już 11 uczniów) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej.

Ponadto, w przypadku większego zapotrzebowania nauką na poziomie ponadpodstawowym, dodatkowy oddział zostanie uruchomiony w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu.

Kontakt ze szkołami:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
  (ul Kasprowicza 11, tel.: 32 415 44 53, mail: [email protected])

 2. Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
  (ul. Wileńska 6, tel.: 32 415 46 54, mail: [email protected])

 3. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  (ul. Gimnazjalna 3, tel.: 32 415 48 90, mail: [email protected]).

W oddziale przygotowawczym uczniowie będą realizować naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, prowadzoną według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form do realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą.

Jednocześnie informujemy, iż Powiat Raciborski zapewnia uczniom z Ukrainy bezpłatne przejazdy do szkół transportem raciborskiego PKS-u.


З думкою про українських біженців, Раціборзька Районна Рада прийняла рішення про створення підготовчих відділів в школах, які підпорядковані Раціборзькому районі.

Вони створені для осіб, які підлягають обовязковому навчанню та не володіють польською мовою або володіють недостатнім рівнем для навчання.

В нинішній ситуації функціонування підготовчих відділів планується в 2 школах: в Комплексі Загальноосвітньому номер 1 в Рацібожу по вул. Кацпровіча (актуальний станбере участь вже 11 учнів), а також в Центрі професійнотехнічної освіти номер 1 в Рацібожу по вул. Віленській.

Більш того, при більшій потребі науки на рівні вторинному, буде запущено додатковий відділ в Комплексі Економічний шкіл по вул. Гімназіальній в Рацібожу.

Контактні дані до шкіл:

 1. І Ліцей Загальноосвітній в Комплексі Загальноосвітніх шкіл номер 1 в Рацібожу
  (
  вул. Каспровіча 11, тел.: 32 415 44 53, mail: lo1@raciborz.com.pl)

 2. Технікум номер 2 в Центрі професійнотехнічної освіти номер 1 в Рацібожу
  (вул. Віленьська 6, тел.: 32 415 46 54, mail: [email protected])

 3. Технікум номер 1 в Комплексі Економічних шкіл
  (вул. Гімназіальна 3, тел.: 32 415 48 90, mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl).

На підготовчому відділі учні будуть реалізовувати навчання згідно з основною програмою загальної освіти, яка ведеться згідно реалізованих в щколі програм навчання з достованням методик та форм до реалізації потреб розвитку та навчання , а також психофізичних можливостей учнів.

З ціллю отримання більш детальної інформації необхідно звязатися беспосередньо з вибраною школою.

Водночас повідомляємо, що Раціборзька Районна Рада забезпечує учням безкоштовний проїзд до шкіл транспортом Рацібозького Автовокзалу.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: