Realizacja projektu badawczego RURALITIES & EURBANITIES 2.0. w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

14 czerwca br. młodzież naszego liceum uczestniczyła w kolejnym przedsięwzięciu, przygotowanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ), który realizowany jest w ramach projektu RURALITIES i EURBANITIES 2.0.

O tym, w jaki sposób aktywnie angażować młodych ludzi we współtworzenie polityki rozwoju własnego regionu (wiejskiego lub miejskiego); jak wzmocnić partycypację społeczną na rzecz poprawy warunków życia w swoich miejscowościach; jak sprawić, by każdy głos był słyszalny w przestrzeni publicznej – uczniowie rozmawiali z dr. hab. Krzysztofem Gwosdzem, prof. UJ oraz Grzegorzem Smułką i Rałem Kojem.

Tematem warsztatów była istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego.

Celem – zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi, począwszy od wczesnego etapu planowania, w którym powszechny powinien być dialog ze społecznością lokalną.

Zajęcia, dzięki wykorzystaniu gier edukacyjnych (Ruralities i Eurbanities 2.0), planszowych i komputerowych, wprowadziły uczniów w założenia partycypacji społecznej na przykładzie jednego z najważniejszych elementów zarządzania terytorialnego, jakim jest planowanie przestrzenne w gminach. W trakcie warsztatów młodzież mogła artykułować własne oczekiwania, np. względem projektowanej przestrzeni, uzyskując na nie odpowiedzi, udzielane z przejrzystym uzasadnieniem, przekazywanym w formie prostych i zrozumiałych komunikatów.

Udział w zajęciach był formą doskonale rozwijającą deliberatywne podejście do partycypacji społecznej, która zachęca młodych ludzi do myślenia w kategoriach dobra wspólnego i interesu publicznego.

Wzrost zainteresowania udziałem w procesach partycypacyjnych, które dotyczą miejsca zamieszkania, wzmocnienie chęci uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych, powolna zmiana świadomościowa głównych interesariuszy (uczniów) w kontekście współdzielenia i zaangażowania decyzyjnego – to tylko niektóre korzyści, wyniesione z realizacji kolejnego już spotkania z UJ.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: