“Miasto nad rzeką” w drugiej odsłonie/ The second installment of the “City on the River” project

W dniach 18-22.09.2023 r. miała miejsce druga z mobilności w projekcie “Miasto nad rzeką“. Tym razem to w naszej szkole gościliśmy grupę 10 uczniów z opiekunami z budapesztańskiego Blanka Teleki Gimnázium. Wspólnym celem grupy polsko-węgierskiej była analiza wpływu rzeki Odry na powstanie i rozwój naszego miasta poprzez:

 • udział w multimedialnym wykładzie, przygotowanym przez uczniów, na temat zagrożeń jakie może nieść rzeka na przykładzie powodzi tysiąclecia z 1997 r. w Raciborzu;
 • rajd rowerowy ścieżkami nad Odrą do polderu Buków, dzięki któremu wiemy dziś w jaki sposób polder może chronić nadodrzańskie miasta przed zalaniem;
 • udział w warsztatach etnograficznych w raciborskim Muzeum poświęconych wymarłym zawodom oraz obrzędom związanymi z rzeką tj. topienie Marzanny czy rzucanie wianków w Noc Świętojańską;
 • udział w warsztatach ekologicznych poświęconych przystosowaniu ryb do życia w wodach rzek miejskich, połączonych z doświadczeniem w zakresie dysekcji ryby;
 • budowanie elementów kampanii ekologicznej na rzecz ochrony jakości wody w rzekach podczas warsztatów TIK;
 • wspólną rekreację w trakcie spływu kajakowego z Raciborza do Grzegorzowic.

W projekcie nie zabrakło czasu na dalszą integrację, czy to podczas wspólnej gry w kręgle, czy też ogniska u stóp ruin Pałacu w Sławikowie, zorganizowanego dzięki uprzejmości Fundacji “Gniazdo”. Był czas na naukę podstawowych zdań o sobie podczas lekcji języka polskiego na wesoło, tradycyjne zatańczenie “Belgijki”, zwiedzanie szkolnych zakamarków. Nauczyciele z Węgier z ciekawością obserwowali lekcje wychowania fizycznego, biologii i języka angielskiego, dopytując o polską szkołę, jej wyzwania i słabości.

Mobilność w Polsce zakończyło spotkanie zespołu projektowego, który dokonał ewaluacji zrealizowanej inicjatywy oraz wypracował pomysły do dalszego rozwoju współpracy obu szkół.

From September 18 to September 22, 2023, the second mobility within the “City on the River” project took place. This time, in our school, we hosted a group of 10 students with their teachers from Budapest Blanka Teleki Gimnázium. The common goal of the Polish-Hungarian group was to analyze the impact of the Oder River on the formation and development of our town through such activities as:

 • Participation in a multimedia lecture prepared by Polish students on the subject of the risks that a river may pose through the example of the millennium flood that affected Racibórz in 1997.
 • A bike tour along the Oder River paths to the Buków polder, that helps us understand how polders can protect localities along the Oder from flooding.
 • Participation in ethnographic workshops at the Racibórz Museum dedicated to extinct professions and customs as well as rituals associated with a river, such as burning Marzanna or throwing wreaths to celebrate Midsummer Night.
 • Participation in ecological workshops focused on the adaptation of a fish to life in urban river waters, combined with fish dissection experiments.
 • Creating elements of an ecological campaign to protect water quality in rivers during ICT workshops.
 • Joint recreation during a kayak trip on the Oder River from Racibórz to Grzegorzowice.

The project also allowed time for further integration, whether through bowling or a bonfire at the foot of the ruins of the Sławików Palace, organized thanks to the kindness of the “Gniazdo” Foundation. There was also time for learning basic sentences during Polish lessons, a traditional Belgian dance as well as exploring the school’s nooks and crannies. Hungarian teachers had the opportunity to observe PE, Biology and English lessons and inquire about the Polish school, its challenges and weaknesses.

The mobility in Poland concluded with a meeting of the project team, which conducted an evaluation of the implemented initiative and developed ideas for further cooperation between the two schools.

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: