Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

nabor.jpg

Od 13 maja trwa proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje rekrutacja elektroniczna poprzez stronńę https://slaskie.edu.com.pl/. Ulotka naborowa z harmonogramem rekrutacji znajduje sińę w rozwinińęciu newsa.

nabor.jpg

Od 13 maja trwa proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje rekrutacja elektroniczna poprzez stronńę https://slaskie.edu.com.pl/. Ulotka naborowa z harmonogramem rekrutacji znajduje sińę w rozwinińęciu newsa.

 

Nabór elektroniczny – informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 prowadzona bńędzie w formie elektronicznej.  

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 13 maja 2013r.

 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie NABÓR OPTIVUM. Rejestracji w systemie można dokonaæ na trzy sposoby:

1. zakładając konto indywidualnie w domu (lub w swojej szkole – gimnazjum) na stronie http://slaskie.edu.com.pl

2. zgłaszając sińę do macierzystego gimnazjum, gdzie udzielona bńędzie pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUM

3. zgłaszając sińę do szkoły pierwszego wyboru, gdzie również może byæ udzielona pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUM

 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 13 maja do 25 czerwca 2013 r do godź.12.00

 

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza sińę do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera nie wińęcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczńęszczaæ. Nastńępnie buduje tzw. listńę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby sińę uczyæ. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listńę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasńę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układaæ w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

UWAGA! Należy pamińętaæ, że do zamknińęcia rejestracji można zmieniaæ wybrane szkoły i klasy.

 

III ETAP-składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 25 czerwca 2013 r do godź. 12.00

 

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie NABÓR kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosiæ już żadnych zmian. Podanie musi byæ podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane, w ciągu 7 dni, pod wzglńędem zgodności z danymi w systemie.

Szczególne osiągnińęcia- w zawodach wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne (indywidualne lub zespołowe), konkursy przedmiotowe oraz wolontariat, powinny byæ wpisane na świadectwie – nie ma potrzeby zanoszenia zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

IV ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 27 czerwca 2013r.

 

Kandydat wprowadza przez internet do systemu KSEON oceny, wyniki egzaminu i udokumentowane osiągnińęcia.

Można to zrobiæ w domu, w szkole lub w jednej ze szkół, do której zostało złożone podanie.

 

V ETAP-dostarczanie kopii dokumentów do szkoły I wyboru

od 28 czerwca do 01 lipca 2013r. do godz. 15.00

 

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: potwierdzoną kopińę świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczone nr 1. Tu zostaną one sprawdzone z danymi w systemie.

UWAGA! Kandydaci do szkół technicznych i zawodowych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, lub podpisanego przez prawnych opiekunów, oświadczenia, o braku przeciwwskazań do wykonywania wybieranego zawodu.

UWAGA! Kandydaci dostarczają tylko 1 kopińę tych dokumentów – kopińę oznaczoną nr 1.

 

VI ETAP –zapoznanie sińę z wynikami naboru

05 lipca 2013r. do godz. 10.00

 

Ogłoszenie list kandydatów z podziałem na oddziały. System ostatecznie dokonuje przydziału miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydat może przez Internet zapoznaæ sińę z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcjńę i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.

 

VII ETAP-potwierdzanie woli podjńęcia nauki

od 05 lipca godz. 10.00 do 09 lipca 2013r. do godz. 10.00

 

Kandydat sprawdza, do której szkoły został zakwalifikowany i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

10 lipca 2013 r. do godz. 09.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjńętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: