Certyfikat DSD II

Obrazy newsów: dsd.jpg

W dniu 02.12.2014 r., 14 uczniów naszego liceum przystąpiło do pisemnej czńęści egzaminu jńęzykowego DSD II na poziomie C1, natomiast w dniach 15-16.12.2014 r. uczniowie przystąpili do ustnej czńęści tego egzaminu. Pisemny egzamin, składający sińę z trzech czńęści,  bńędzie sprawdzany poza granicami naszego kraju o jego wynikach dowiemy sińę później. Z czńęści ustnej, przeprowadzanej w naszej szkole możemy sińę pochwaliæ wynikami na bardzo dobrym poziomie. W najbliższym czasie, bo już w marcu odbńędzie sińę DSD I, czyli egzamin jńęzykowy w klasach gimnazjalnych. 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: