"Drzewo życia", czyli warsztaty proekologicznej ekspresji plastycznej

drzewozyc_zaj.jpg

IV Festiwal Psychologii pt.„Meandry zdrowia psychicznego” pod hasłem: „Dzielmy sińę zdrowiem psychicznym”, zorganizowany 18 maja br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, stał sińę wspaniałą okazją do przeprowadzenia akcji plastycznej “Drzewo życia” z aktywnym udziałem młodzieży raciborskiego Liceum Plastycznego pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

Wińęcej informacji znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

drzewozyc_zaj.jpg  

IV Festiwal Psychologii pt.„Meandry zdrowia psychicznego” pod hasłem: „Dzielmy sińę zdrowiem psychicznym”, zorganizowany 18 maja br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, stał sińę wspaniałą okazją do przeprowadzenia akcji plastycznej “Drzewo życia” z aktywnym udziałem młodzieży raciborskiego Liceum Plastycznego pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

 

Nadrzńędnym celem akcji było uwrażliwianie na pińękno i bezcenną wartośæ Natury, której człowiek uważa sińę za najważniejsze ogniwo. Rosnące tempo życia, a przez to coraz bardziej niewłaściwy stosunek człowieka do środowiska naturalnego oraz samego siebie, prowadzi czńęsto do wielu tragedii. W tej sytuacji różnego rodzaju działania, ukierunkowane na podnoszenie świadomości o kruchości życia oraz odpowiedzialności za nie, wydają sińę byæ najważniejszym założeniem w procesie szeroko pojmowanego nauczania i wychowania. Wnikliwa obserwacja otaczającej nas rzeczywistości odsłania wiele nieprawidłowości wystńępujących na co dzień. Myśląc globalnie ludzi na świecie jest coraz wińęcej, lecz znaleźæ wśród nich człowieka, jest coraz trudniej. Odnosząc sińę do konkretnych przykładów z życia, prowadząca akcjńę zwracała uwagńę uczestników na wartości ponadczasowe, jako źródło zawsze aktualnych i żywych treści. Stwarzając dogodne warunki do swobodnej wypowiedzi artystycznej, tj. ekspresja twórcza w plenerze, dostńępnośæ stosownych materiałów i narzńędzi plastycznych, jak również ogromnych rozmiarów przestrzeń malarska, tj. płótno [12m2] – podłoże działań twórczych – uczestnicy akcji mieli okazjńę do spontanicznego wyrażania własnych emocji.

Po krótkiej rozmowie dydaktycznej – wprowadzającej do działań twórczych – uczniowie odgrywając role chorych drzew, plastyką ciała próbowali naśladowaæ formy okaleczonych pni, pozbawionych koron. Element centralny kompozycji – “drzewo życia” – przybrało odmienną formńę i pełne nadziei tonacje barw. W jego “żyłach” popłynńęła zdrowa krew, czerpana za pośrednictwem korzeni mocno wrośnińętych w nieskażoną glebńę. Symboliczne serce, wkomponowane w pień drzewa nawiązuje do postaci człowieka świadomego wartości zdrowia i życia. Zieloną koronńę drzewa ilustrują odciski ludzkich dłoni, jako znak szacunku do Natury. Całośæ dopełnia mocne w wyrazie tło w postaci słońca – energii życia, które to swoją bardzo intensywną tonacją rozświetla smutne barwy “chorych” sylwet.

Efekt końcowy działań twórczych – ogromnych rozmiarów malowidło – może stanowiæ tło do wielu innych akcji plastycznych i nie tylko plastycznych. Bńędąc symbolem świadomości proekologicznej młodego pokolenia twórców, wskazuje również na zdolności wypowiedzi artystycznej raciborskich plastyków.

Autor tekstu oraz zdjńęæ: Pani dr Gabriela Habrom- Rokosz

fotogabriela_habrom-rokosz.jpg

fotogabriela_habrom-rokosz4.jpg

fotogabriela_habrom-rokosz7.jpg

fotogabriela_habrom-rokosz9.jpg

fotogabriela_habrom-rokosz10.jpg

lp_fotogabriela_habrom-rokosz5.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: